Zarządzenie Nr 10/1996

28.06.2016
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznaczeniach i mundurach (Dz. U. z 1978 r. Nr 31 poz.130) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe nadanego zarządzeniem Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ustanawiam trzystopniową odznakę Służby Leśnej:

- złotą

- srebrną

- brązową
zwaną w dalszym ciągu "odznaką".

2. 0dznaka Służby Leśnej wykonana jest:

- złota, ze srebra złoconego

- srebrna, ze srebra

- brązowa, z miedzi
i ma kształt emblematu Lasów Państwowych o wymiarze 10x10 mm. Wzór odznaki stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

1. 0dznaka przyznawana jest pracownikom zatrudnionym na stanowiskach zaliczonych do Służby Leśnej wymienionych w zarządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 marca 1995 r w sprawie stanowisk, wymagań kwalifikacyjnych, zasad wynagradzania i stopni zawodowych Służby Leśnej.

2. Prawo do noszenia odznaki nabywa się z dniem nadania stopnia zawodowego Służby Leśnej.

§ 3

1. Prawo do noszenia odznaki złotej mają pracownicy, którym nadane zostały następujące stopnie zawodowe Służby Leśnej:

- dyrektor leśny,

- dyrektor inspekcyjny,

- dyrektor zarządzający.

2. Prawo do noszenia odznaki srebrnej mają pracownicy, którym nadane zostały następujące stopnie zawodowe Służby Leśnej:

- młodszy inspektor,

- inspektor,

- starszy inspektor.

3. Prawo do noszenia odznaki brązowej mają pozostali pracownicy Służby Leśnej.

4. Prawo to przysługuje również po przejściu na emeryturę lub rentę.

5. 0dznakę nosi się w lewej klapie munduru. 0dznaka może być noszona również do ubrania cywilnego.

§ 4

0dznakę pracownikowi Służby Leśnej wręcza osoba uprawniona do nadawania stopni zawodowych, o której mowa w § 5 zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 marca 1995 r. w sprawie stanowisk, wymagań kwalifikacyjnych, zasad wynagradzania i stopni zawodowych Służby Leśnej /M.P. Nr 15 poz. 179/.

§ 5

W stosunku do pracownika Służby Leśnej, któremu:

- podwyższono stopień zawodowy, nadaje się odpowiednio wyższą odznakę.

- obniżono stopień zawodowy, nadaje się odpowiednio niższą odznakę, pozbawiając równocześnie prawa do noszenia dotychczasowej odznaki.

- pozbawiono stopnia zawodowego, traci on prawo noszenia odznaki Służby Leśnej.

§ 6

W przypadku zagubienia, utraty lub zniszczenia odznaki, pracownikowi Służby Leśnej wydaje się na jego wniosek i koszt nową odznakę.

§ 7

Ewidencję wydanych odznak prowadzą osoby uprawnione do ich wręczania zgodnie z § 4.

§ 8

1. Pracownicy Lasów Państwowych poza Służbą Leśną mają prawo noszenia odznaki Pracownika Lasów Państwowych nie zaliczonego do Służby Leśnej.

2. Odznaka wykonana jest z metalu koloru srebrnego i ma kształt nieregularnego pięciokąta o maksymalnej rozpiętości 20 x 14 mm, na którym przedstawiony jest zarys 3 liści dębowych oraz litery "L P".

3. Wzór odznaki Pracownika Lasów Państwowych nie zaliczonego do Służby Leśnej przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia.

4. Odznakę nosi się na lewej stronie piersi.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.