Decyzja Nr 195/2003

28.06.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 4 Ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 56, poz. 679, zmiana Dz. U. z 2000r. Nr 86, poz. 958 i Dz. U. z 2000r. Nr 120, poz. 1268) oraz § 6 i § 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe - zarządzam, co następuje:

§ l.

1. Powołuję zespół zadaniowy, zwany dalej Zespołem, do opracowania instrukcji sporządzania ekspertyzy ekonomicznej nadleśnictwa, w formie załącznika do instrukcji urządzania lasu, w następującym składzie osobowym:

- mgr inż. Marian Czuba, naczelnik Wydziału Urządzania Lasu DGLP - przewodniczący Zespołu,

- mgr Krystyna Mikrut, zastępca dyrektora RDLP w Krakowie,

- mgr inż. Artur Królicki, naczelnik Wydziału Analiz Ekonomicznych i Planowania DGLP,

- inż. Jerzy Zieliński, inspektor regionalny w Mazowieckim Regionie Inspekcyjnym LP.

2. Koszty związane z pracą Zespołu pokryje Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

§ 2.

1. Do zadań Zespołu należy opracowanie projektu Instrukcji sporządzania ekspertyzy ekonomicznej nadleśnictwa (EEN), stanowiącej załącznik do Instrukcji Urządzania Lasu.

2. Projekt Instrukcji, o której mowa w ust.1, uwzględni wyniki pracy Zespołu Zadaniowego powołanego Zarządzeniem Nr 60 DGLP z dnia 21.05.2003 r., zamieszczone w odpowiednim sprawozdaniu oraz notatce służbowej z dnia 17 grudnia 2003 roku.

§ 3.

Pracami Zespołu kieruje przewodniczący:

1. Przewodniczący określa terminy spotkań Zespołu oraz ustala zadania dla jego członków.

2. Przewodniczący Zespołu korzysta z koniecznych ekspertyz, doradztwa i konsultacji w szczególności pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych – za zgodą właściwych kierowników tych jednostek – oraz odpowiednio pracowników ośrodków naukowo-badawczych, wyższych uczelni i BULiGL.

§ 4.

Przewodniczący Zespołu przedłoży Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych projekt Instrukcji ekspertyzy ekonomicznej nadleśnictwa, w terminie do 30 kwietnia 2004r.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

dr inż. Janusz Dawidziuk