Instrukcja Ochrony Lasu i inne dokumenty
Na obszarze Europy Środkowej, w tym i w Polsce, występuje 18 gatunków boreczników. Są to owady z gatunku oligofagicznych, troficznie związanych z poszczególnymi rodzajami drzew iglastych. Warunkiem ich rozwoju jest odpowiednia morfologia igieł, umożliwiająca składanie jaj. Pomimo niewielkiej liczby gatunków boreczników, które u nas występują, tylko kilka z nich doczekało się bardziej szczegółowych opracowań. Niniejsza publikacja zawiera dokładny opis morfologii, podstawowe dane o poszczególnych gatunkach oraz klucz do oznaczania gatunków krajowych. Do publikacji dołączone są także tablice.
Załącznik do Zarządzenia nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 23 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu” w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.
Wznowienie książki wydanej w 2007 r. Jest próbą połączenia wiedzy i doświadczeń autorów z zakresu leśnictwa i pożarnictwa. Przeznaczona dla służb zajmujących się bezpieczeństwem pożarowym lasów.
W poradniku autorzy prof. Zbigniew Sierota i prof. Andrzej Szczepkowski zebrali i przedstawili objawy najważniejszych – z punktu widzenia gospodarki leśnej – chorób oraz ich sprawców w celu szybkiego skojarzenia stanu drzewa i widocznych symptomów z patogenem – sprawcą choroby lub grzybem powodującym rozkład drewna.
Autor (fitopatolog) poszerza wiedzę leśną o zjawiskach patologicznych wpływających na rozwój drzewostanów i ich funkcjonowanie w ekosystemach leśnych.
Publikacja zawiera: definicję i terminologię morfologii parazytoidów, zarys biologii i identyfikację wybranych taksonów parazytoidów: błonkówek i muchówek, metody zbioru, hodowli i preparowania, przegląd systematyczny parazytoidów, opisy gatunków. Liczne ilustracje, bogata literatura.
Broszura zawiera wykaz i krótką charakterystykę środków biobójczych do ochrony drewna, materiałów drewnopochodnych, murów, tynków, posadzek, powłok malarskich i pokryć dachowych przed korozją biologiczną oraz ogniem, dopuszczonych do stosowania powszechnego w architekturze zabytkowej i budownictwie Lasów Państwowych.