Instrukcja Ochrony Lasu i inne dokumenty
Załącznik do Zarządzenia nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 23 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu” w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.
Aktualizowany każdego roku raport Instytutu Badawczego Leśnictwa dotyczący zalecanych do stosowania w leśnictwie środków ochrony roślin, środków biobójczych oraz produktów do rozkładu pni drzew leśnych.
Publikacja kierowana do osób profesjonalnie zajmujących się typologią, siedliskoznawstwem oraz ochroną przyrody w lasach, a także do leśników i osób związanych z leśnictwem.
Ochrona lasu przed szkodnictwem leśnym polega na organizowaniu działań określonymi procedurami. Do takich czynności należą edukacja, profilaktyka, prewencja i zwalczanie szkodnictwa, a także postępowanie w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia. Opracowanie, przeznaczone dla pracowników Straży Leśnej, ma na celu przybliżenie lub utrwalenie wiedzy z tego zakresu.
W profilaktyce oraz walce z nielegalnym obrotem drewnem wykorzystuje się wyniki badań naukowych i nowoczesne zdobycze techniki. Opracowanie zawiera szczegółowy opis prawnych aspektów kradzieży drewna oraz prezentacje wyników kilkuletniej pracy nad określeniem markerów DNA najbardziej użytecznych do identyfikacji drewna na potrzeby procesowe Straży Leśnej w Polsce.
Znowelizowana w stosunku do instrukcji wydanej w 1996 r. Omawia cele i zadania gospodarki leśnej w ochronie lasów ze szczególnym naciskiem na czynności obowiązkowe, polegające na ocenie zagrożenia, profilaktyce i metodach ochrony lasu.
Wznowienie książki wydanej w 2007 r. Jest próbą połączenia wiedzy i doświadczeń autorów z zakresu leśnictwa i pożarnictwa. Przeznaczona dla służb zajmujących się bezpieczeństwem pożarowym lasów.