Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych ogłasza wszczęcie postępowania w trybie określonym w art. 70 Kodeksu Cywilnego. Postępowanie nie podlega rygorowi stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1129 ze zm.). Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, jej przepisy stosuje się, co do zasady, do udzielania zamówień publicznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł, przez zamawiających publicznych.