Zarządzenie Nr 7/1988

28.06.2016
Na podstawie § 9 ust. 2 pkt. 8 statutu organizacji gospodarczej grupującej przedsiębiorstwa lasów państwowych pod nazwą Lasy Państwowe zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadza się do stosowania w lasach Państwowych wytyczne w sprawie selekcji drzew dla potrzeb nasiennictwa leśnego, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się Naczelny Zarząd Lasów Państwowych i Instytut Badawczy Leśnictwa do sporządzenia zaktualizowanych wykazów: wyłączonych drzewostanów nasiennych, drzew doborowych, plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych po zakończeniu i realizacji „Programu doskonalenia gospodarki nasiennej i wdrażania osiągnięć leśnej genetyki stosowanej w Lasach Państwowych na lata 1975-1990” oraz przedłożenia ich do zatwierdzenia Naczelnemu Dyrektorowi Lasów Państwowych – Państwowych terminie do dnia 31 marca 1991 r.

§ 3

Tracą moc:

1) Zarządzenie Nr 21 Dyrektora Naczelnego Zarządu Lasów Państwowych z dnia 9 października 1959 r. w sprawie sosnowych drzewostanów nasiennych wyłączonych (Biuletyn MLiPD Nr 20. poz. 296),

2) Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Naczelnego Zarządu Lasów Państwowych z dnia 17 stycznia 1961 r. w sprawie sosnowych drzewostanów nasiennych wyłączonych (Biuletyn MLiPD Nr 2. poz. 9), z wyjątkiem załącznika nr 1 do zarządzenia, który utrzymuje się w mocy.,

3) pismo okółkowe Naczelnego Zarządu Lasów Państwowych z dnia 10 czerwca 1961 r. w sprawie drzewostanów nasiennych wyłączonych rodzimych ekotypów drzew (Dz. Urz. MLiPD Nr 7. poz. 9),

4) Zarządzenie Nr 10 Dyrektora Naczelnego Zarządu Lasów Państwowych z dnia 12 kwietnia 1963 r. r. w sprawie uznawania drzewostanów nasiennych wyłączonych rodzimych ekotypów drzew (Dz. Urz. MLiPD Nr 6. poz. 64),

5) Zarządzenie Nr 17 Dyrektora Naczelnego Zarządu Lasów Państwowych z dnia 12 lipca 1966 r. r. w sprawie zagospodarowania i sposobu wykorzystania nasiennych drzewostanów wyłączonych oraz tworzenia specjalnych baz pozyskania nasion (Dz. Urz. MLiPD Nr 11. poz. 127),

6) Zarządzenie Nr 20 Dyrektora Naczelnego Zarządu Lasów Państwowych z dnia 24 listopada 1967 r. w sprawie zakładania i prowadzenia plantacji nasiennych z drzew szczepionych (Dz. Urz. MLiPD Nr 1. poz. 5),

7) wytyczne Naczelnego Zarządu Lasów Państwowych z 1974 r. w sprawie zakładania i prowadzenia plantacyjnych upraw nasiennych,

8) wytyczne zagospodarowania wyłączonych i gospodarczych drzewostanów nasiennych najważniejszych gatunków drzew leśnych. NZLP – IBL 1976 r.,

9) wytyczne zakładania i prowadzenia upraw nasiennych, NZLP 1976 r.

§ 4

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

Naczelny Dyrektor Lasów Państwowych

mgr inż. Ryszard Dzialuk