Zarządzenie Nr 69/2004

28.06.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. Nr 56 z 2000r., poz. 679 z pózn. zmianami), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 października 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę używanych serwerów UNIX lub równorzędnych na potrzeby jednostek organizacyjnych LP, § 4 otrzymuje brzmienie: „Termin zakończenia prac komisji: 25.03.2005”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

dr inż. Janusz Dawidziuk