Zarządzenie Nr 30/2000

28.06.2016
Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. Nr 101, poz. 444 z późn. zm.) oraz § 6 i § 8 ust. 1 pkt. 1 statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 50 Ministra OŚZNiL z 18 maja 1994r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządza się, co następuje:

§ 1.

W § 3 Zarządzenia Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 listopada 1998r. w sprawie obrotu i prowadzenia ewidencji urządzeń do cechowania pozyskanego drewna w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, wprowadza się następujące zmiany:

1. zmienia się treść ust. 2 do 4, które otrzymują brzmienie:
"2. Ogłoszenie w Biuletynie Informacyjnym Dyrektora Generalnego LP jest wymagane w razie uatraty urządzenia do cechowania drewna (tarczy ze znakiem graficznym LP) bądź nieużywanych płytek do numerowania drewna.

3. Likwidacja urządzeń do cechowania i numerowania drewna, w tym zużytych tarcz ze znakiem graficznym Lasów Państwowych lub płytek niewykorzystanych albo uszkodzonych, następuje w nadleśnictwie poprzez trwałe usunięcie naniesionych na nich znaków lub ich złomowanie.

4. Likwidacji dokonuje komisja powołana przez nadleśniczego. Nie jest wymagane ogłaszanie informacji o przeprowadzonej likwidacji w Biuletynie Informacyjnym DGLP."

2. Dodaje się ust. 5 o brzmieniu:
"5. Egzemplarz protokołu z likwidacji urządzeń do cechowania i numerowania drewna nadleśnictwo przekazuje do RDLP."


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.