Zarządzenie Nr 20/2004

28.06.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444, z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 pkt. 1 w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Uznaje się za wyłączone drzewostany nasienne, drzewostany o łącznej powierzchni 173,15 ha, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1.

2. Drzewostany nasienne, o których mowa w ust. 1, wyłącza się od wyrębu i innego użytkowania.

§ 2.

1. Do wyłączonych drzewostanów nasiennych, o których mowa w § 1 mają zastosowanie przepisy określone w zarządzeniu nr 7 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 7 kwietnia 1988 r. w sprawie selekcji drzew dla potrzeb nasiennictwa leśnego.

2. Zobowiązuję się dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych wymienionych w załączniku nr 1, do rozpoczęcia zagospodarowania wyłączonych drzewostanów nasiennych, o których mowa w § 1 w ciągu trzech lat od dnia ukazania się w/w zarządzenia.

§ 3.

Skreśla się z rejestru wyłączonych drzewostanów nasiennych drzewostany o łącznej powierzchni 54,50 ha, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 2.

§ 4.

Aktualny stan wyłączonych drzewostanów nasiennych w PGL - LP na dzień 31.12.2003 r. określa załącznik nr 3.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.