Zarządzenie Nr 14A/2000

02.04.2012
Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity: 2000 r. Dz.U. nr 56, póz. 679) w związku z § 8, ust. 1, pkt 1 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 roku, zarządzam, co następuje:

§1.

1. Wprowadzam do stosowania zasady oceny nasion w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, stanowiące załącznik do zarządzenia.

2. Zasady, o których mowa w ust. 1, funkcjonują łącznie z następującymi metodykami badania nasion w leśnych Stacjach Oceny Nasion (SON)
i Stacjach Kontroli Jakości Nasion (SKN):

1) oznaczanie czystości, masy, wydajności i wilgotności nasion drzew
i krzewów leśnych - załącznik nr 1 do zasad;

2) oznaczanie żywotności nasion drzew i krzewów leśnych metodą kiełkowania - załącznik nr 2 do zasad;

3) oznaczanie żywotności nasion drzew i krzewów leśnych metodą tetrazolinową - załącznik nr 3 do zasad;

4) oznaczanie żywotności nasion drzew i krzewów leśnych metodą indygokarminową - załącznik nr 4 do zasad;

5) oznaczanie żywotności nasion drzew i krzewów leśnych metodą krojenia - załącznik nr 5 do zasad;

6) oznaczanie żywotności nasion drzew i krzewów leśnych metodami rentgenowskimi - załącznik nr 6 do zasad;

7) rejestrowanie próbek i opracowanie wyników oceny -załącznik nr 7 do zasad.

§2.

Zobowiązuję dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektora ORW LP w Bedoniu, dyrektora Leśnego Banku Genów w Kostrzycy oraz nadleśniczych do wdrożenia i stosowania ww. zasad w bieżącej działalności gospodarczej.

§3.

W celu sprawnego wdrożenia nowych zasad oceny nasion w Lasach Państwowych zobowiązuję dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśniczych do przeprowadzenia szkoleń w tym zakresie dla zastępców nadleśniczych, inżynierów nadzoru, specjalistów oraz leśniczych. Szkolenia należy przeprowadzić we współpracy z odpowiednimi Stacjami Oceny Nasion.

§4.

Traci moc Zarządzenie nr 14 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad oceny nasion w Lasach Państwowych oraz Zarządzenie nr 8 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 lutego 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad oceny nasion w Lasach Państwowych.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

dr inż. Konrad Tomaszewski