Szukamy partnerów do projektów

Dobra współpraca i zgrany zespól to niejednokrotnie gwarancja powodzenia przedsięwzięcia. Dlatego Lasy Państwowe poszukują partnerów do wspólnej realizacji trzech projektów partnerskich.
18.06.2024

Dobra współpraca i zgrany zespól to niejednokrotnie gwarancja powodzenia przedsięwzięcia. Dlatego Lasy Państwowe poszukują partnerów do wspólnej realizacji trzech projektów partnerskich.

Partnerem wiodącym projektów będzie Centrum Koordynacji Lasów Państwowych (CKPŚ). Opracowane projekty będą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS).

Poniżej szczegóły poszczególnych projektów.

„Lasy dla mokradeł – ochrona siedlisk hydrogenicznych na obszarach cennych przyrodniczo”

Projekt  będzie ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS)Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, działanie FENX.01.05 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury,  w ramach którego przewidziano finansowanie w naborze niekonkurencyjnym projektów z zakresu:  Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem - przywracanie funkcji i poprawa stanu siedlisk hydrogenicznych.

„Lasy dla mokradeł – ochrona siedlisk hydrogenicznych na obszarach cennych przyrodniczo”

Cel partnerstwa

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i  realizacja przedsięwzięcia na obszarach będących w zarządzie PGL LP, na rzecz renaturyzacji obszarów podmokłych oraz odtwarzania mokradeł i poprawy warunków wodnych torfowisk zarówno na obszarach Natura 2000 jak i poza nimi, aby stworzyć warunki do wdrożenia Priorytetowych Ram Działań dla sieci Natura 2000 w Polsce na obszarach bagien, torfowisk i terenów podmokłych na obszarach Natura 2000 i poza nimi.

Kogo poszukujemy

CKPŚ zakłada wyłonienie jednego partnera. Do naboru może przystąpić podmiot spoza sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), który wspólnie z CKPŚ będzie uczestniczyć we wspólnej realizacji projektu – wniesie wkład w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci wiedzy i doświadczenia, know-how, zasobów ludzkich i sprzętu technicznego. Wybór Partnera w projekcie ograniczony jest wyłącznie do podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z SZOP FEnIKS, w ramach działania FENX.01.05, dla typu projektu 1.5.5a.

Kiedy i gdzie projekt będzie realizowany

Planowany termin realizacji projektu to lata 2024 – 2029. Projekt będzie realizowany na obszarach zielonej infrastruktury w zarządzie PGL LP, w szczególności na obszarach posiadających status obszarów chronionych (w tym na obszarach Natura 2000).

Termin składania zgłoszeń partnerów

Ofertę (formularz zgłoszenia Partnera) należy złożyć do dnia  2 lipca 2024 r.

Szczegółowy opis projektu, jego zakres tematyczny, zakres działań realizowanych przez Partnera, kryteria wyboru partnera oraz dokumentacja naborowa znajduje się na stronie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

 

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich - kontynuacja”

Projekt ubiega się o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS), Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko zEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom, w ramach którego przewidziano finansowanie projektów typu: Wspieranie małej retencji.

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich - kontynuacja”

Cel partnerstwa

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i  realizacja  kompleksowych działań/inwestycji wzmacniających odporność górskich ekosystemów leśnych na zagrożenia związane ze zmianami klimatu wraz z oceną wybranych przedsięwzięć pod kątem wpływu na środowisko przyrodnicze i opracowaniem dobrych praktyk.

Kogo poszukujemy

CKPŚ zakłada wyłonienie jednego partnera. Do naboru może przystąpić podmiot spoza sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), który wspólnie z Partnerem Wiodącym będzie uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie Projektu oraz, w celu wspólnej realizacji Projektu, wniesie wkład w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci wiedzy i doświadczenia, know-how, zasobów ludzkich. Wybór Partnera w trybie konkursowym w projekcie, ograniczony jest do podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, tj. do pozarządowych organizacji ekologicznych.

Kiedy i gdzie projekt będzie realizowany

Planowany termin realizacji projektu to lata 2024 – 2028. Projekt będzie realizowany przez 42 nadleśnictwa i obejmie swym zasięgiem południe Polski.

Termin składania zgłoszeń partnerów

Ofertę (formularz zgłoszenia Partnera) należy złożyć do dnia  4 lipca 2024 r.

Szczegółowy opis projektu, jego zakres tematyczny, zakres działań realizowanych przez Partnera, kryteria wyboru partnera oraz dokumentacja naborowa znajduje się na stronie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

 

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych (MRN3) – kontynuacja”

Projekt będzie ubiegał się o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, działanie FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom,  w ramach którego przewidziano finansowanie w naborze niekonkurencyjnym projektów z zakresu: Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom typ projektu: Wspieranie małej retencji.

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych (MRN3) – kontynuacja”

Cel partnerstwa

Celem partnerstwa jest współpraca przy ww. projekcie, którego rezultatem będzie zrealizowanie kompleksowych działań/ inwestycji wzmacniających odporność nizinnych ekosystemów leśnych na zagrożenia związane ze zmianami klimatu wraz z oceną wybranych przedsięwzięć pod kątem wpływu na środowisko przyrodnicze i opracowaniem dobrych praktyk.

Kogo poszukujemy

Do naboru może przystąpić podmiot spoza sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), który wspólnie z Partnerem Wiodącym będzie uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu oraz we wspólnej realizacji projektu. Partner wniesie wkład w postaci wiedzy i doświadczenia, know-how, zasobów ludzkich. Wybór Partnera w trybie konkursowym w projekcie, ograniczony jest do podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, tj. do pozarządowych organizacji ekologicznych.

Kiedy i gdzie projekt będzie realizowany

Planowany termin realizacji projektu to lata 2024 – 2028. Projekt ma zasięg ogólnopolski, realizowany jest przez ponad 150 nadleśnictw, a jego głównym celem jest wzmacnianie odporności nizinnych ekosystemów leśnych na zagrożenia związane ze zmianami klimatu.  

Termin składania zgłoszeń partnerów

Ofertę (formularz zgłoszenia Partnera) należy złożyć do dnia  5 lipca 2024 r.

Szczegółowy opis projektu, jego zakres tematyczny, zakres działań realizowanych przez Partnera, kryteria wyboru partnera oraz dokumentacja naborowa znajduje się na stronie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do współpracy!