Stanowisko Prezydium Polskiej Akademii Nauk w sprawie lasów

Prezydium Polskiej Akademii Nauk przedstawiło swoje stanowisko w sprawie dyskusji o przyszłości lasów i leśnictwa w Polsce.
29.05.2024

Prezydium Polskiej Akademii Nauk przedstawiło swoje stanowisko w sprawie dyskusji o przyszłości lasów i leśnictwa w Polsce.

Prezydium Polskiej Akademii Nauk (PAN) w stanowisku nr 3/2024 podkreśla konieczność modyfikacji gospodarki leśnej w obliczu kryzysu klimatycznego i bioróżnorodności. Jednym z postulatów zawartych w Europejskim Zielonym Ładzie i Nowej strategii leśnej UE 2030 jest objęcie starych drzewostanów całkowitym zakazem wyrębu. Jednak, jak trafnie zauważa Prezydium PAN, zakaz taki ma sens tylko w przypadku drzewostanów o strukturze zbliżonej do naturalnej, co jest zgodne z definicją starego lasu w wytycznych Komisji Europejskiej.

Prezydium PAN apeluje do Ministry Klimatu i Środowiska, by przeznaczenie 10% obszarów kraju na ścisłą ochronę nie było realizowane wyłącznie kosztem lasów, lecz - z uwzględnieniem nadprodukcji żywności oraz sukcesji naturalnej - na porzuconych polach i restytuowanych mokradłach.

W kwestii zrębów zupełnych, które budzą sprzeciw społeczeństwa, Prezydium PAN sugeruje ich całkowite zakazanie w lasach w sąsiedztwie miast i stopniowe ograniczanie w innych obszarach. Warto dodać, że w Lasach Państwowych pracuje specjalny zespół zajmujący się tą kwestią.

Podsumowując, Prezydium PAN popiera wyłączenie starych drzewostanów zbliżonych do naturalnych oraz objęcie ochroną terenów lądowych, ale nie tylko kosztem lasów.

Z pełna treścią stanowiska można zapoznać się w dokumencie załączonym poniżej.