Nowe zasady organizacyjne dla Straży Leśnej

Już 30 listopada zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wykroczeń, za które uprawnieni pracownicy Lasów Państwowych oraz strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej są upoważnieni do nakładania mandatów.
28.11.2019 | Bogumiła Grabowska, CILP

Już 30 listopada zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wykroczeń, za które uprawnieni pracownicy Lasów Państwowych oraz strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej są upoważnieni do nakładania mandatów.

W treści rozporządzenia z 30 października tego roku poszerzono uprawnienia do prowadzenia postępowań mandatowych przy wykorzystaniu wielu nowych przepisów w stosunku do poprzedniego rozporządzenia.

Są to na przykład zapisy związane z ochroną przeciwpożarową, dotyczące niewykonania obowiązków przeciwpożarowych bądź niedopełnienie ich, kiedy pożar już powstał, kradzieży rzeczy ruchomej z zamiarem przywłaszczenia, nie zastosowanie się do wydanego przez osobę uprawnioną polecenia opuszczenia lasu, powiązane z zakazem wstępu do lasu czy biwakowaniem, samowolnym ustawianiem, niszczeniem i uszkadzaniem znaków, drażnieniem lub płoszeniem zwierzęcia, czy także przepisów z ustawy o ochronie przyrody.

Strażników leśnych obowiązuje także Zarządzenie nr 69 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia organizacji i zakresu działania posterunków Straży Leśnej w nadleśnictwach i grup interwencyjnych Straży Leśnej w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych oraz szczegółowych zasad szkolenia strażników leśnych.

Bazujące na przepisach Kodeksu pracy, Ustawy o lasach i jej przepisów wykonawczych, a także regulacji wewnętrznych poszczególnych jednostek organizacyjnych LP zarządzenie dotyczy w załączniku pierwszym unormowań określających organizację i zakres działania posterunków Straży Leśnej działających na terenie poszczególnych nadleśnictw oraz reguluje działania grup interwencyjnych powołanych przy regionalnych dyrekcjach LP.

Na uwagę zasługuje unormowanie stanowiska inspektora Straży Leśnej. Zadaniem zmian jest wsparcie poszczególnych posterunków lokalnych w sytuacji zwiększenia zagrożeń szkodnictwem leśnym, a także w przypadku zaistnienia różnego typu klęsk żywiołowych. Zarządzenie zawiera zasady działania i wyposażenie posterunków Straży Leśnej oraz zakres zadań strażników leśnych i szczegółowe zasady ich szkolenia.