Kolejna po Funduszu Sprawiedliwości instytucja publiczna wyzyskiwana przez polityków Suwerennej Polski

Fundusz leśny i środki Lasów Państwowych stały się łupem i skarbonką polityków Suwerennej Polski, którzy w latach 2020-23 zachłannie po nie sięgali. Nowe kierownictwo Lasów Państwowych rozpoczęło swoje działania od przeprowadzenia audytu w Dyrekcji Generalnej i jednostkach podległych. W toku trwającej w Dyrekcji Generalnej i Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych kontroli wykryto mechanizm wykorzystywania środków instytucji publicznej do celów politycznych, bardzo zbliżony do tego ujawnionego w Funduszu Sprawiedliwości. A ówczesne kierownictwo Lasów Państwowych świadomie nadużywało swoich kompetencji.
07.06.2024

Fundusz leśny i środki Lasów Państwowych stały się łupem i skarbonką polityków Suwerennej Polski, którzy w latach 2020-23 zachłannie po nie sięgali. Nowe kierownictwo Lasów Państwowych rozpoczęło swoje działania od przeprowadzenia audytu w Dyrekcji Generalnej i jednostkach podległych. W toku trwającej w Dyrekcji Generalnej i Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych kontroli wykryto mechanizm wykorzystywania środków instytucji publicznej do celów politycznych, bardzo zbliżony do tego ujawnionego w Funduszu Sprawiedliwości. A ówczesne kierownictwo Lasów Państwowych świadomie nadużywało swoich kompetencji.

Audyt naświetlił nieprawidłowości dotyczące finansowania mediów mogących mieć również wpływ na finansowanie kampanii wyborczej członków Suwerennej Polski. Zlecane do zamówienia przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych artykuły prasowe, które miały promować działalność Lasów Państwowych, w rzeczywistości służyły promowaniu polityków, niemających związku ze strukturą Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Nieuzasadnione, niecelowe i niegospodarne wydatkowanie środków finansowych na cele promocyjne realizowane przez podmioty z grupy „Polska Press”, inne wydawnictwa o charakterze prawicowo–katolickim, Telewizję Publiczną oraz telewizje o profilu prawicowym, to często powtarzający się, w analizowanych dokumentach, schemat. Ustalono, że podmioty te zwracały się o finansowanie, co stanowi zasadnicze odstępstwo od zasad promowania, gdzie to promowany, a nie promujący występuje o wykonanie konkretnych usług. Ceny usług nie były uzasadnione ekonomicznie i rynkowo, a opłacanych treści nie przygotowywała redakcja, a pracownicy LP. Większość tych publikacji nie miała charakteru informacyjnego, edukacyjnego, ani nie promowała działalności Lasów Państwowych, a polityków jednej partii (SP).

TUTAJ wstępne wyniki audytu z kwietnia 2024 r.

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych było wykorzystywane jako podręczny fundusz kampanii wyborczych Józefa Kubicy i jego partyjnego środowiska. Szereg inicjatyw i konkursów budzi poważne wątpliwości co do gospodarności i rzetelności oraz rzeczywistych celów. Należą do nich finansowanie Kół Gospodyń Wiejskich, ochotniczych straży pożarnych oraz różnego rodzaju programów i tzw. konkursów (np. „Dobre z Lasu”, „Drewno jest z lasu”, „Drewno surowiec wszechczasów” i szereg innych). Szacowana wartość szkody to kwota około 20 milionów złotych. Środki te były przeznaczane na promowanie partii politycznej (SP).

Ponadto prowadzony w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych audyt doprowadził do wykrycia nieprawidłowości w przekazywaniu środków związkom wyznaniowym, fundacjom, stowarzyszeniom, których siedziby pokrywają się z okręgami wyborczymi członków Suwerennej Polski. Mapa beneficjentów darowizn wyraźnie wskazuje, że ze środków Lasów Państwowych finansowano kampanię wyborczą byłego dyrektora generalnego Lasów Państwowych Józefa Kubicy. Z dużym prawdopodobieństwem podobny sposób działania i wydatkowania środków Lasów Państwowych dotyczył innych działaczy partyjnych, także tych zatrudnionych w Lasach Państwowych. Kwota szkody liczona jest w milionach złotych. Zawiadomieniami o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zostanie objętych kilkanaście osób.

Schemat_tytuł_akc_1200px.jpg

Mechanizm działania i wydatkowania środków publicznych jest tożsamy z mechanizmami wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych oraz podległe jej regionalne dyrekcje Lasów Państwowych dobrowolnie i z własnej inicjatywy poddały audytom funkcjonowanie jednostek w zakresie struktury zatrudnienia i wynagrodzeń, nabywania oraz zbywania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, ochrony danych osobowych i przestrzegania zasad cyberbezpieczeństwa, zawisłych sporów sądowych, przestrzegania przepisów związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi i dyskryminacją w miejscu pracy oraz rozliczania zawieranych umów cywilnoprawnych.

Efektem przeprowadzonych analiz są systematycznie kierowane zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw w związku z wykrywanymi nieprawidłowościami dotyczącymi m.in fikcyjności etatów, nierealizowania zawieranych umów, poświadczania nieprawdy w dokumentach, niegospodarności w wydatkowaniu środków na zakup nieruchomości, łamania ustawy prawo zamówień publicznych, nieprawidłowego ewidencjonowania czasu pracy i rozliczania delegacji służbowych, programu akcji bilbordowej, wątpliwych działań promocyjnych, finansowania remontów dróg oraz odgórnego sterowania przyznawanymi darowiznami.

Lasy Państwowe stoją na stanowisku, że ujawnienie i rozliczenie winnych wykrytych nieprawidłowości to jedyna droga do odbudowy zaufania społecznego do instytucji Państwa i zbudowania odporności organizacji na nadużycia władzy i wpływów zewnętrznych w przyszłości. Dobre imię leśników i organizacji musi być oczyszczone, a bez tego rozliczenia faktycznie winni pozostaną bezkarni – podsumowuje Witold Koss, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.