EUSTAFOR z nową strategią na lata 2022-2026

EUSTAFOR, Europejskie Zrzeszenie Zarządców Lasów Państwowych, od 9 marca ma nową strategię. Leśnicy z 25 krajów europejskich będących członkami zrzeszenia, zdecydowanie postawili na obszary związane z nową polityką Unii Europejskiej, takie jak zmiany klimatyczne, bioróżnorodność czy wielofunkcyjne leśnictwo.
22.03.2022

EUSTAFOR, Europejskie Zrzeszenie Zarządców Lasów Państwowych, od 9 marca ma nową strategię. Leśnicy z 25 krajów europejskich będących członkami zrzeszenia, zdecydowanie postawili na obszary związane z nową polityką Unii Europejskiej, takie jak zmiany klimatyczne, bioróżnorodność czy wielofunkcyjne leśnictwo.

Zgromadzenie Ogólne EUSTAFOR-u zatwierdziło nową Strategię EUSTAFOR-u na lata 2022-2026. Nowa strategia została opracowana w odpowiedzi na nadchodzące zmiany polityki w zakresie leśnictwa i społeczne postulaty. Ponadto łączy ona w sobie wyzwania oraz szanse, wyznaczone przez członków organizacji zrzeszonych w ramach EUSTAFOR w osiąganiu strategicznych celów lasów państwowych oraz definiuje działania, jakie powinny być podjęte w nadchodzących latach.

Na nadchodzące lata wyznaczono następujące obszary działań: wpływ zmian klimatycznych na Europejskie lasy państwowe i ich zarządzanie – równoważenie wymogów łagodzenia i adaptacji zmian, zrównoważona gospodarka biotechnologiczna o obiegu zamkniętym, wielofunkcyjne leśnictwo - jako preferowany model zapewniający gospodarcze, społeczne i klimatyczne korzyści w Europie oraz bioróżnorodność, w tym zarządzanie obszarami chronionymi.

Wszystkie powyższe zakresy tematyczne są ściśle powiązane z aktualną polityką klimatyczną UE, w szczególności z Europejskim Zielonym Ładem, Nową Strategią Leśną oraz Strategią na rzecz bioróżnorodności 2030. Założenia tych dokumentów mają niezwykle istotny wpływ na funkcjonowanie leśnictwa w Europie, jak również mogą nieść ze sobą niebywałe zmiany w zarządzaniu lasami.

Z uwagi na toczącą się w środowisku leśników debatę dotyczącą nowej polityki EU oraz licznych wątpliwości z nią związanych, EUSTAFOR zorganizowało w dniu 10 marca debatę w formie webinaru dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Głównym celem było określenie, w jakim stopniu lasy europejskie są zarządzane w oparciu o „bliskość z naturą” (Close-to-nature forestry). Uczestnicy wydarzenia przeanalizowali wszystkie argumenty za i przeciw „Close-to-nature” management, zwracając uwagę na potrzebę zróżnicowania tego podejścia. Szczególnie promowanie ochrony biernej czy pozostawianie zarządzania w rękach natury w skali wielkoobszarowej może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak m.in. uzależnienie się od importu drewna, ograniczenie produkcji czy też pogorszenie walorów estetycznych lasów.

EUSTAFOR jest organizacją zrzeszającą podmioty zarządzające lasami państwowymi w Europie. Aktualnie liczy 36 członków pochodzących z 25 krajów europejskich. Ich zadaniem jest m.in. dostarczanie wiedzy eksperckiej na temat zrównoważonego i wielofunkcyjnego zarządzania lasami państwowymi w celu wspierania europejskiej polityki w zakresie leśnictwa.

Jest to organizacja cieszącą się dużym uznaniem na europejskiej arenie. Polska już od 15 lat należy do EUSTAFOR-u, czyli od początków powstania organizacji.