Zarządzenie Nr 3/2004

28.06.2016
Na podstawie art. 33, ust 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 z późn. zm.), w związku z § 10 ust 5 załącznika do Zarządzenia nr 40 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i w uzgodnieniu z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję zespół zadaniowy, zwany dalej Zespołem, w następującym składzie:

Irena Majsterkiewicz RDLP Katowice - przewodniczący,

Lucjan Pamuła RDLP Katowice - członek,

Jurand Irlik N-ctwo Świerklaniec - członek

Marek Bocianowski N-ctwo Opole - członek

Paweł Bak N-ctwo Namysłów - członek

§ 2.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie i wdrożenie obiegu dokumentów w jednostkach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z wykorzystaniem technik informatycznych oraz przygotowanie wdrożenia w pozostałych jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Realizacja powyższego zadania nastąpi poprzez:

a) zakup gotowego lub zlecenie adaptacji już istniejącego oprogramowania dla potrzeb Lasów Państwowych,

b) uruchomienie serwera obiegu dokumentów w RDLP Katowice do wykorzystania przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,

c) wdrożenie systemu elektronicznego biegu dokumentów w jednostkach RDLP Katowice.

§ 3.

1. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych pokryje koszty zakupu oprogramowania i sprzętu, w tym serwera na którym będzie uruchomiona aplikacja do zarządzania obiegiem dokumentów oraz przeprowadzenia szkoleń powołanego Zespołu.

2. Zakupione składniki majątkowe i prawa z nimi związane stanowią własność Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

§ 4.

1. Pracą Zespołu kieruje przewodniczący, który odpowiada za organizację pracy Zespołu oraz terminową realizację zadań.

2. Przewodniczący zespołu może włączyć do pracy Zespołu innych specjalistów zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych jak również zlecić ekspertyzy do firm oraz osób nie związanych z Lasami Państwowymi w porozumieniu z Wydziałem Informatyki DGLP i za zgodą Dyrektora Generalnego LP

3. Naczelnik Wydziału Informatyki udzieli wszelkiego niezbędnego wsparcia w zakresie zabezpieczenia technicznego pracy Zespołu.

§ 5.

1. Zespół realizuje swoje zadania w trybie posiedzeń roboczych zwoływanych przez przewodniczącego zespołu. Koszty posiedzeń Zespołu pokrywa DGLP, natomiast koszty podróży na posiedzenie Zespołu pokrywają jednostki delegujące pracownika

2. Termin zakończenia prac Zespołu ustala się na 1 października 2004 roku.

3. Po zakończeniu pracy, w terminie określonym w punkcie 2, nastąpi przedłożenie Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych:

a) protokołu zakończenia wdrożenia obiegu dokumentów w RDLP Katowice,

b) końcowego sprawozdania z pracy Zespołu.

§ 6.

1. Traci moc Zarządzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 czerwca 2001 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do realizacji projektu informatycznego "obieg dokumentów w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych". (znak sprawy: SI-021-05-03/2001).

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

dr inż. Janusz Dawidziuk