Zarządzenie Nr 28/1992

28.06.2016
Na podstawie przepisu § 12 ust. 1 pkt1 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zarządzam, co następuje:

§1.

Wprowadzam do stosowania wytyczne w sprawie sporządzania wniosku
o uznanie lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Za przygotowanie pełnej dokumentacji do wniosku o uznanie lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru, odpowiedzialni są dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, odpowiednio do terytorialnego zasięgu działania.

§ 3.

Za weryfikację dokumentacji, stanowiącej załącznik do wniosku o uznanie lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru, oraz za sporządzenie stosownego wystąpienia do Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, odpowiedzialny jest Szef Działu Zarządzania Zasobami i prawa DGLP.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.