Zarządzenie Nr 103/2003

28.06.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, zmiana Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) oraz § 6 i § 8 ust. 1 pkt 1, pkt 3 i pkt 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe – zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję zespół zadaniowy w następującym składzie:
przewodniczący

- Stanisława Fołtyniewicz - przewodnicząca
członkowie:

- Krystyna Magiera

- Krystyna Klasa

§ 2.

Do zadań zespołu należy:

1. Analiza sposobu ewidencjonowania podatku VAT w systemie LAS i określenie jego modyfikacji wynikających ze zmian z pkt 2..

2. Śledzenie zmian w prawodawstwie polskim związanym z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

3. Opracowanie zmian w obiegu dokumentów wynikających z nowych uregulowań prawnych.

4. Przygotowanie i ewentualne przeprowadzenie przetargu na wykonanie odpowiedniego oprogramowania komputerowego.

§ 3.

1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący.

2. Zespół realizuje swoje zadania w trybie posiedzeń roboczych zwoływanych przez przewodniczącego.

3. Zasady pracy oraz miejsca i tryb posiedzeń ustala przewodniczący.

§ 4.

Przewodniczący Zespołu jest upoważniony do:

1. Zapraszania do prac Zespołu w celach doradztwa i konsultacji innych pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych – za zgodą właściwych kierowników tych jednostek, oraz innych ekspertów.

2. Zbierania informacji mających związek z pracami Zespołu.

§ 5.

Koszty związane z pracami Zespołu – poza kosztami delegacji – pokrywa Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.
Koszty delegacji pokrywają jednostki delegujące.

§ 6.

Przewodniczący Zespołu przedłoży Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych wyniki pracy Zespołu w terminie do 30 kwietnia 2004 r.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.