Konferencja naukowa „Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku”

W pierwszej połowie października 2021 roku, w Kórniku, odbędzie się II Konferencja naukowa „Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku”, organizowana przez Instytut Dendrologii PAN w Kórniku i Komisję Nauk Leśnych i Drzewnych Oddziału PAN w Poznaniu. serdecznie zapraszamy do udziału w

W pierwszej połowie października 2021 roku, w Kórniku, odbędzie się II Konferencja naukowa „Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku”, organizowana przez Instytut Dendrologii PAN w Kórniku i Komisję Nauk Leśnych i Drzewnych Oddziału PAN w Poznaniu. serdecznie zapraszamy do udziału w

Lasy należą do najcenniejszych i najsilniej zróżnicowanych ekosystemów lądowych na Ziemi, odgrywając kluczową rolę m.in. w funkcjonowaniu krajobrazu, ochronie gleb i regulacji stosunków wodnych, obiegu pierwiastków i energii oraz decydując o różnorodności biologicznej w mikro- i makroskali. Równie istotną rolę pełnią zadrzewienia śródpolne oraz drzewa rosnące w środowisku miejskim. Pojedyncze drzewa jak i tworzone przez nie układy nie funkcjonują jednak w stałych warunkach, a zmieniające się parametry środowiska wymuszają na nich zróżnicowane reakcje. Z jednej strony zmiany te mogą wywoływać negatywne skutki w ich funkcjonowaniu, z drugiej zaś drzewa i lasy mogą łagodzić konsekwencje zmian zachodzących w środowisku.

Celem Konferencji będzie zaprezentowanie najnowszych wyników prac badawczych z zakresu biologii i ekologii drzew oraz funkcjonowania lasów w świetle obserwowanych obecnie i przewidywanych zmian w środowisku, w tym zmian klimatycznych.

Konferencja umożliwi omówienie praktycznego wykorzystania nowej wiedzy w biologii stosowanej i leśnictwie, nakreślenie przyszłych kierunków i perspektyw niezbędnych badań, w tym badań interdyscyplinarnych oraz integrację ośrodków i środowisk naukowych.

W obliczu pandemii, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników Konferencji, wszystkie wykłady, doniesienia, jak również sesja plakatowa oraz towarzyszące im dyskusje, realizowane będą w formie on-line. Młodych naukowców zachęcamy do zaprezentowania wyników swoich badań w formie krótkich wystąpień podczas specjalnej sesji konkursowej.

Na Konferencję serdecznie zapraszają prof. dr hab. Andrzej M. Jagodziński - Dyrektor Instytutu Dendrologii PAN, prof. dr hab. Małgorzata Mańka - Przewodnicząca Komisji Nauk Leśnych i Drzewnych Oddziału PAN w Poznaniu oraz dr inż. Emilia Pers-Kamczyc - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.

Patronat nad Konferencją objęli: Michał Kurtyka - Minister Klimatu i Środowiska, Jerzy Duszyński - Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz Józef Kubica - p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Instytutu Dendrologii PAN.