Reaktywacja Forum Leśno-Samorządowego

Kilkuset leśników-samorządowców uczestniczyło w inauguracyjnym zjeździe Forum Leśno-Samorządowego. Spotkanie odbyło się 19 maja w Centrum Kongresowym Targów Kielce.
28.07.2017 | Jerzy Drabarczyk

Kilkuset leśników-samorządowców uczestniczyło w inauguracyjnym zjeździe Forum Leśno-Samorządowego. Spotkanie odbyło się 19 maja w Centrum Kongresowym Targów Kielce.

Reaktywowane Forum Leśno-Samorządowe, jak wyjaśnił Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny LP, ma być płaszczyzną wymiany wiedzy i poglądów oraz inkubatorem przedsięwzięć. Znajomość zagadnień samorządowych ma ułatwić i poprawić współpracę Lasów Państwowych z samorządami. – Nie ukrywam, że z samorządowcami w zielonych mundurach wiążemy w ramach Forum wielkie nadzieje – powiedział dyrektor generalny w Kielcach.

W przesłaniu skierowanym do uczestników zjazdu Jan Szyszko, minister środowiska podkreślił, że powołanie Forum Leśno-Samorządowego to niezwykle ważne wydarzenie. - To wielka szansa dla rozwoju kraju, szansa na to, aby Polska była liderem w koncepcji zrównoważonego rozwoju. Koncepcja ta to nic innego, jak korzystanie z zasobów przyrodniczych dla dobra człowieka, rozwoju gospodarczego, ale również z poszanowaniem praw rządzących przyrodą. A leśnicy-samorządowcy doskonale wiedzą jak to robić – podkreślił minister środowiska.

Dyrektor generalny zaznaczył, że leśnicy działający w samorządach jako łącznicy obu środowisk, znający ich specyfikę i potrzeby, to ważny atut w działaniach LP m.in. na rzecz wspierania rozwoju obszarów wiejskich, poprawy efektywności prowadzonej gospodarki leśnej i skuteczniejszego jej powiązania z gospodarką, budowania zaufania do zawodu leśnika i społecznego konsensusu wokół misji oraz celów LP.

Dyrektor przypomniał, że w ostatnich dwóch latach Lasy Państwowe zostały obciążone obowiązkiem wpłaty niemałych kwot do budżetu. – Kwoty te powinny być wykorzystywane na realizację przedsięwzięć leśno-samorządowych, w tym na budowę dróg. Do końca nie wiemy czy rzeczywiście środki te miały jakikolwiek związek z gospodarką leśną – twierdzi dyrektor Tomaszewski.
Jak zaznacza, istnieje potrzeba zmiany strategii w podejściu do tej kwestii: - W samorządach działa niemała liczba pracowników jednostek organizacyjnych LP. Stanowi to przesłankę, aby potraktować to, jako swego rodzaju pas transmisyjny między samorządami a leśnictwem. Dzięki temu będzie możliwość przekazywania w obu kierunkach informacji, co do możliwości realizacji wspólnych przedsięwzięć, ale też i oczekiwań obu stron.

W 453 jednostkach samorządu terytorialnego działa 535 obecnych i byłych pracowników LP; najwięcej na obszarze regionalnych dyrekcji LP w Białymstoku (59) i Olsztynie (52).

Warto wspomnieć, że w latach 2007-2014 nadleśnictwa zrealizowały wspólnie z 1404 gminami co najmniej 889 projektów, przy czym udział finansowy jednostek organizacyjnych LP we wspólnych projektach wyniósł co najmniej 71 mln zł. Były to m.in. budowa infrastruktury turystycznej, dróg prowadzących do lasów oraz do różnego rodzaju obiektów, ale też budowa ujęć wodnych, kampanie edukacyjne i inne projekty. Natomiast w 2015 r. rozpoczęto realizację 301 przedsięwzięć wspólnych (LP i samorządu), których ogólna wartość wynosi ponad 182 mln zł, przy czym udział jednostek LP zamyka się kwotą prawie 26 mln zł.

W 2015 r. przeprowadzono ankietę wśród jednostek samorządu terytorialnego (JST) i jednostek LP. Celem badania było, oprócz pozyskania wiedzy na temat wspólnie zrealizowanych przedsięwzięć, także rozpropagowanie oraz wykorzystanie doświadczeń i dobrych praktyk przy wykorzystaniu kolejnych, jak również wskazanie mocnych i słabych stron tej współpracy. Wśród największych przeszkód tej współpracy 25 proc. ankietowanych gmin uznało brak informacji o potrzebach drugiej strony. Również 25 proc. ankietowanych jednostek samorządowych,  jako główną przeszkodę w realizacji wspólnych przedsięwzięć wskazało brak środków własnych. W wypadku 19 proc. gmin przeszkodą były obawy związane z brakiem doświadczenia w tego rodzaju współpracy a dla 12 proc. JST istotą były niejasne jej podstawy prawne. Jednocześnie 16 proc. gmin nie dostrzegło żadnych problemów.

Okazją do przełamania jednej z sygnalizowanych przez ankieterów przeszkód, czyli prawnego doprecyzowania - przynajmniej od strony LP - zasad współpracy z samorządami terytorialnymi było podpisanie przez dyrektora generalnego LP, w obecności uczestników spotkania, nowego zarządzenia w tej sprawie. Ustala ono m.in. kryteria, którymi LP będą się kierować przy weryfikacji środków przeznaczanych na przedsięwzięcia wspólne. - W przeciwieństwie do dotychczasowej praktyki będziemy również we wspólne przedsięwzięcia angażować niemałe kwoty z funduszu leśnego. Oczywiście, w celu zabezpieczenia uczestnictwa LP w konkretnych projektach muszą być spełnione pewne kryteria, w tym ich związku z leśnictwem, kryterium zasadności i niezbędności - informował Konrad Tomaszewski.

Wejdź na stronę Forum Leśno-Samorządowego.

Dyrektor generalny LP przedstawił również niektóre priorytetowe działania rozwojowe w Lasach Państwowych. Wymienił koncepcję wartościowania nieruchomości leśnych, unormowanie zasad zamawiania przez jednostki LP usług leśnych i sposobu ich wykonywania przez ZUL-e (Komisja Wspólna LP i organizacji działających na rzecz przedsiębiorców leśnych), wypracowanie kompromisu co do zasad sprzedaży drewna w LP oraz szczegółowego sposobu ich realizacji (reaktywacja Komisji Leśno-Drzewnej), a także wsparcie z funduszu leśnego dla parków narodowych (70 mln zł), jak również na sporządzenie uproszczonych planów urządzeniowych dla lasów niepaństwowych. – Chcemy też większą uwagę skupić na możliwości wykorzystania biomasy jako nośnika energii odnawialnej. Już w tym roku, na przykładzie dwóch, trzech powiatów będziemy chcieli biomasą wspomóc realizację koncepcji samowystarczalności powiatów, jeśli chodzi o wykorzystywanie zasobów energetycznych znajdujących się w ich granicach– wyjaśniał dyrektor generalny LP.

W dalszej części spotkania Piotr Młynarczyk, naczelnik Wydziału Infrastruktury DGLP m.in. przedstawił przykłady inwestycji realizowanych wspólnie z samorządami w różnych częściach Polski. – Największy odsetek tego rodzaju inwestycji stanowią drogi publiczne. Istnieje możliwość finansowania tych projektów z funduszu leśnego. Nowością jest też możliwość, pod pewnymi warunkami, przeprowadzania remontów – wyjaśniał.

Z kolei Anna Pikus, naczelnik Wydziału Edukacji i Udostępniania Lasu DGLP zwróciła uwagę na aspekt społeczny współpracy LP z samorządami. –Pojawia się coraz więcej kwalifikowanych, specjalistycznych form spędzania czasu w lesie: jazda konna, kajakarstwo, a nawet uprawianie wspinaczki po drzewach. Turyści coraz bardziej są świadomi, mają coraz większe oczekiwania wobec obszarów leśnych. Wiaty, ławki, miejsca odpoczynku, a zwłaszcza bardzo wyraźnie oznakowane szlaki turystyczne są tym czego oczekują od LP i JST – podkreślała naczelnik.

W dyskusji poruszano wiele kwestii, w tym m.in. brak uwzględnienia korytarzy ekologicznych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego czy brak uregulowania prawnego udostępniania terenów leśnych pod lokalne ujęcia wodne. Sygnalizowano też problem wytyczania ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych po pasach ppoż. wzdłuż dróg publicznych (wojewódzkich, powiatowych, gminnych), a także kwestię postrzegania leśników i leśnictwa w otoczeniu.

Podczas forum uczestnikami byli również przedstawiciele regionalnych dyrekcji LP, zakładów LP o zasięgu krajowym, nadleśnictw, a także reprezentanci instytucji współpracujących z Lasami i samorządami: ARMiR, BOŚ i NFOŚiGW.