Produktywność lasów zależy od różnorodności

W najnowszym numerze „Science” opublikowano wyniki pracy dotyczącej zależności między różnorodnością biologiczną lasów a ich produktywnością.
17.10.2016

W najnowszym numerze „Science” opublikowano wyniki pracy dotyczącej zależności między różnorodnością biologiczną lasów a ich produktywnością.

Zespół naukowców z 44 krajów i ponad 90 instytucji naukowych, w tym Instytutu Dendrologii PAN, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Instytutu Badawczego Leśnictwa i Uniwersytetu Warszawskiego, dowiódł jak wielkie korzyści ekonomiczne przynosi bioróżnorodność w skali globalnej.
Międzynarodowe badania były także współfinansowane przez Lasy Państwowe.

Badania oparto na ponad 777 tys. powierzchni na całym świecie, a w tym także powierzchniach powstałych w ramach tematów. W ramach projektu analizowano materiał pobrany z ponad 30 mln drzew, niemal 9 tys. gatunków zlokalizowanych w 13 ekoregionach.

Cały tekst znajduje się na stronie magazynu

Analiza dowodzi, że im bogatszy skład gatunkowy lasów, tym ich większa produkcyjność. Ponadto, jak zauważono jest ona niezależna od miejsca w jakim rosną na naszej planecie. 
Zespół oszacował, że wpływ bioróżnorodności na wspieranie samej tylko produkcyjności lasów wart jest 166-490 mln dolarów rocznie. Tylko ten jeden, z wielu pozytywnych aspektów bioróżnorodności, jest wart 20 razy więcej od tego, co każdego roku w skali całego świata, jest przeznaczanych na ochronę przyrody.

Pozytywną i ścisłą relację pomiędzy zróżnicowaniem gatunkowym a produkcyjnością ekosystemów dostrzec można zarówno w skali kraju, krajobrazu jak i ekosystemu. Przeciętnie 10 proc. zubożenie bioróżnorodności prowadzi do 3 proc. zmniejszenia produkcyjności.

Analiza wykazała na korzyści płynące z przebudowy jednogatunkowych drzewostanów, na rzecz drzewostanów mieszanych. Z obliczeń przedstawionych w artykule wynika, że w ujęciu monetarnym znaczenie różnorodności biologicznej w utrzymywaniu produktywności lasów, jest ponad pięć razy większe niż nakłady finansowe ponoszone na aktywną ochronę lasów w ujęciu globalnym.

Odkrycie to oznacza, że należy ponownie zweryfikować wartość jaką niesie różnorodność biologiczna, strategie gospodarek leśnych poszczególnych państw i priorytetów ochrony na całej Ziemi. 
Wyniki zamieszczone w artykule są pierwszym na świecie potwierdzeniem tej zależności, opartym na bogatym materiale badawczym  Do tej pory zależność ta była analizowana jedynie w ujęciu teoretycznym.