Posiedzenie Kolegium LP

26 stycznia br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Kolegium Lasów Państwowych, organu opiniodawczo-doradczego dyrektora generalnego LP.
28.07.2017 | KT

26 stycznia br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Kolegium Lasów Państwowych, organu opiniodawczo-doradczego dyrektora generalnego LP.

W spotkaniu prowadzonym przez przewodniczącego dr Ryszarda Kapuścińskiego uczestniczyło blisko 90 osób: 46 członków kolegium - reprezentantów środowiska naukowego, organizacji pozarządowych, związków zawodowych, przemysłu drzewnego, jednostek organizacyjnych LP różnego szczebla, a dodatkowo członkowie Braci Leśnej, w tym prof. Andrzej Szujecki, przedstawiciel Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska, członkowie kierownictwa LP oraz naczelnicy i pracownicy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Dyrektor generalny LP Konrad Tomaszewski przedstawił zebranym opracowanie dotyczące bieżącej sytuacji ekonomicznej LP, informując przy tym, że wynik finansowy brutto za rok 2015 wyniesie ponad 300 mln zł, a przewidywany w prowizorium planu finansowo-gospodarczego na rok 2016 - nieco ponad 100 mln zł. – Obserwujemy pewne schłodzenie koniunktury na rynku drzewnym, ale przychody i koszty w tym roku powinny być na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. LP dobrze funkcjonują, zachowują zdolność do samofinansowania, a także prowadzenia działań rozwojowych – zapewnił Konrad Tomaszewski. Zaprezentował również opracowanie zawierające długoterminową prognozę finansową LP do roku 2020, uwzględniającą m.in. analizę europejskich rynków, cykli koniunkturalnych, wynagrodzeń w sektorze leśno-drzewnym. Dyrektor generalny podkreślił, że długofalowo duże znaczenie dla kondycji Lasów będzie miało m.in. właściwe ułożenie relacji z sektorem usług leśnych. Dyrektor Tomaszewski zwrócił też uwagę na to, jak różne i znaczne świadczenia i ciężary publiczne LP już ponoszą.

Dyrektor generalny przedstawił członkom kolegium i przedłożył do zaopiniowania cały pakiet dokumentów związanych z realizacją „Wizji działań na rzecz rozwoju PGL LP”. Poza wspomnianą prognozą finansową, znalazły się w nim m.in. opracowanie dotyczące roli LP w rozwoju terenów niezurbanizowanych, analiza uprawnionego obszaru działania LP, gotowe koncepcje wartościowania nieruchomości leśnych, doskonalenia funduszu leśnego czy leśnych gospodarstw węglowych, projekt programu rozwoju innowacyjności w LP, analiza dotychczasowych uregulowań prawnych w zakresie gospodarki finansowej LP.

Konrad Tomaszewski poinformował także, że minister środowiska zamierza wyznaczyć LP jako podmiot wspomagający administrację publiczną w procesie stanowienia prawa. Wśród zaprezentowanych kolegium projektów zmian legislacyjnych, jakie LP chcą proponować, znalazły się m.in. projekt zmian w ustawie o lasach oraz rozporządzeniu o szczegółowych zasadach gospodarki finansowej w LP, projekty ustaw o pierwokupie gruntów leśnych, o wykorzystaniu lasów do przeciwdziałania efektowi cieplarnianemu.

Dyrektor generalny poinformował też o finalizowanych pracach nad zarządzeniem regulującym zasady i sposób działania zespołów stałych, w tym: reaktywowanych Forum Leśno-Samorządowego, Komisji Leśno-Drzewnej, Forum Ekologicznego, Komisji Wspólnej LP i organizacji reprezentujących przedsiębiorców drzewnych, zespołu ds. gromadzenia materiału doświadczalnego na potrzeby badań naukowych, zespołu ds. inwentaryzacji bogactwa przyrodniczego zespołu duszpasterzy LP, Leśnej Komisji Kombatanckiej, kół emerytów i rencistów LP. Konrad Tomaszewski przedstawił także projekt zarządzenia w sprawie zasad działania oraz trybu pracy Kolegium LP.

Podczas otwartej dyskusji uczestnicy zebrania poruszyli wiele bieżących kwestii dotyczących zasad handlu surowcem drzewnym, możliwości współpracy jednostek LP i podmiotów gospodarczych oraz prywatnych właścicieli lasów m.in. w zakresie realizacji programu leśnych gospodarstw węglowych, dopytywano o szczegóły projektu ustawy o pierwokupie gruntów leśnych, postulowano przywrócenie większej roli i znaczenia Bractwu Leśnemu.

Dużo uwagi poświęcono sytuacji w Puszczy Białowieskiej. Prof. Piotr Paschalis poinformował o spotkaniu grupy IUFRO organizowanym w tym roku na temat gospodarki leśnej w trzech białowieskich nadleśnictwach. Zdaniem Jacka Bożka, prezesa Klubu Gaja, wniosek o aneks do planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Białowieża, zakładający znaczny wzrost cięć w celu aktywnego ograniczania gradacji kornika drukarza, stanowi zagrożenie dla dobrego wizerunku LP, a przekonać opinię publiczną do argumentów leśników będzie niezmiernie trudno. Dr Ryszard Kapuściński zwracał z kolei uwagę, że działania podejmowane przez leśników w sprawie Puszczy Białowieskiej wynikają przede wszystkim z obowiązku przestrzegania prawa – jeśli miałoby być inaczej, to ustawodawca powinien zmienić obowiązujące przepisy. Przypomniał, że walka z kornikiem prowadzona była także w niejednym parku narodowym.

Na koniec ustalono, że członkowie kolegium wyrażą swoją opinię i przedstawią uwagi odnośnie obszernych materiałów przedstawionych przez dyrektora generalnego LP do końca lutego br., a w wypadku projektu zarządzenia dotyczącego Kolegium LP – do końca stycznia br.