Porozumienie dla rozwoju turystyki w świętokrzyskim

11 sierpnia podpisano porozumienie istotne dla rozwoju turystyki na terenach leśnych i edukacji środowiskowej w województwie świętokrzyskim. Szczególne miejsce we wspólnych działaniach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i RDLP w Radomiu będzie miał rozwój turystyki rowerowej.
13.08.2020 | Edyta Nowicka, rzecznik prasowy RDLP w Radomiu

11 sierpnia podpisano porozumienie istotne dla rozwoju turystyki na terenach leśnych i edukacji środowiskowej w województwie świętokrzyskim. Szczególne miejsce we wspólnych działaniach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i RDLP w Radomiu będzie miał rozwój turystyki rowerowej.

Deklaracja współpracy została zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Radomiu.

Jako miejsce podpisania porozumienia nieprzypadkowo wybrano sąsiedztwo dębu Bartka – jednej z największych atrakcji turystycznych województwa. Legendarny pomnik przyrody otoczony jest opieką leśników i samorządu, działania na rzecz jego ochrony, zachowania i promocji leśnicy prowadzą w ramach projektu finansowanego ze środków własnych funduszu leśnego pod hasłem „Dąb Bartek – nasz wspólny znajomy”. Wśród szeregu wykonanych w ostatnich latach działań była budowa nowej infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.

Głównym celem podpisania porozumienia jest nawiązanie współpracy w zakresie rozwoju i promocji turystyki oraz edukacji środowiskowej. Strony zadeklarowały wzajemną pomoc, wymianę informacji, doświadczeń i dobrych praktyk. Głównym zadaniem będzie jednak podjęcie wspólnych działań sprzyjających tworzeniu optymalnych warunków dla rozwoju turystyki oraz edukacji środowiskowej z wykorzystaniem terenów leśnych. Szczególne znaczenie we wspólnych działaniach będzie miał rozwój turystyki rowerowej w regionie świętokrzyskim.

– Dąb Bartek zawsze łączył wokół ważnych idei – niech podpisanie dzisiejszego porozumienia w tym szczególnym miejscu będzie dobrym początkiem drogi na rzecz rozwoju turystyki na terenach leśnych we współpracy z samorządem - powiedział dyrektor RDLP w Radomiu Andrzej Matysiak. Podkreślił, że bez współpracy i zaangażowania różnych instytucji, samorządów i organizacji rozwój zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki nie byłby możliwy w w tak dużym zakresie.

Nawiązał też do celów funkcjonowania na terenie świętokrzyskich nadleśnictw Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Świętokrzyska”, gdzie szczególne znaczenie ma ochrona przyrody, edukacja leśna, turystyka i badania naukowe na rzecz leśnictwa i przyrody. Nie mniej wartościowe i również unikalne są lasy pozostałej części województwa – takie jak Lasy Koneckie, Lasy Iłżeckie czy tereny Ponidzia.

Leśnicy są szczególnie zainteresowani działaniami w ramach porozumienia również ze względu na coraz większe znaczenie turystyki i edukacji w Lasach Państwowych, co stanowi wyraz realizacji niezmiernie ważnej społecznej funkcji lasu, która obok funkcji gospodarczej i ochronnej, jest realizowana w ramach prowadzenia wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej.

Szczególnie w czasie trwającej pandemii zdrowotne znaczenie lasu, nie tylko dla ciała, ale i zdrowia psychicznego, jest coraz bardziej dostrzegane.

Zarząd województwa w terenach leśnych również widzi ogromny potencjał, co zgodnie podkreślił marszałek województwa Andrzej Bętkowski i Tomasz Jamka, członek zarządu województwa. Tereny zarządzane przez Lasy Państwowe posiadają znakomite walory turystyczne oraz obejmują jedne z najcenniejszych w województwie świętokrzyskim obszarów przyrodniczych, kulturowych i historycznych.

To również miejsce, w którym możliwe jest pogodzenie realizacji różnych funkcji lasów – od gospodarczych, po ochronne, aż do społecznych. Świętokrzyskie lasy to także obszar, na terenie którego miało miejsce wiele historycznych wydarzeń, niezwykle ważnych w dziejach regionu i kraju.

Dla zarządu województwa niezwykle ważne jest odpowiednie przygotowanie infrastruktury turystycznej i edukacyjnej na terenie lasów w taki sposób, by była ona atrakcyjna, praktyczna i sprzyjała podejmowanym formom aktywności. Wspólne działania promocyjne i edukacyjne, organizacja różnego rodzaju wydarzeń oraz działania mające na celu stworzenie programów zwiedzania i wypoczynku wykorzystujących potencjał, jakim dysponują lasy będą najlepszym sposobem dotarcia i zainteresowania ofertą potencjalnych turystów i odwiedzających. To również doskonały sposób kształtowania właściwych zachowań prozdrowotnych, podnoszenia świadomości ekologicznej i promowania turystyki aktywnej w oparciu o poszanowanie przyrody i zrozumienie zasad prowadzenia wielofunkcyjnej, zrównoważonej gospodarki leśnej.

Przed stronami porozumienia szereg szczegółowych działań, prace nad koncepcją przebiegu szlaków rowerowych w związku z budową strategii województwa 2030+ oraz RPO na lata 2021-2027 umożliwiającego pozyskanie funduszy na budowę tras są już zaawansowane. Spośród leśników wyznaczono osoby do roboczych kontaktów w tej sprawie. Priorytetem są działania w ramach szlaku Eurovelo 11, który ma połączyć świętokrzyskie z Małopolską i Mazowszem. Istotnym elementem budowy tras będzie wykorzystanie dróg leśnych i dawnych śladów kolejek wąskotorowych na terenie świętokrzyskich nadleśnictw.