Polska realizuje wyrok TSUE

Polska w pełni wykonuje wyrok TSUE z 2018 roku. Podpisanie nowego aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża to jedyna możliwa prawnie forma zastąpienia obowiązującego aneksu. Umożliwi to aktywną ochronę cennych siedlisk i gatunków, zgodnie z  wytycznymi Komisji Europejskiej oraz UNESCO.
09.03.2021

Polska w pełni wykonuje wyrok TSUE z 2018 roku. Podpisanie nowego aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża to jedyna możliwa prawnie forma zastąpienia obowiązującego aneksu. Umożliwi to aktywną ochronę cennych siedlisk i gatunków, zgodnie z  wytycznymi Komisji Europejskiej oraz UNESCO.

Zmiany wprowadzone do planu urządzenia lasu są odpowiedzią na procesy zachodzące w przyrodzie i potrzeby społeczne. Jest to wyraz opieki nad lasami, którą sprawują ludzie z doświadczeniem i wiedzą, wrażliwi na zmienność środowiska naturalnego – powiedział pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka.

pozyskanie_drewna_bialowieza_browsk_POPR.jpg

Nowy aneks dla Nadleśnictwa Białowieża, do którego KE nie wniosła zastrzeżeń, jest wykonaniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z kwietnia 2018 r. i polskich zobowiązań wobec Komisji Europejskiej, a także wytycznych UNESCO. Dokument zakłada zredukowanie ilości drewna zaplanowanego do pozyskania o blisko 60 proc. w stosunku do poprzedniego dokumentu z 2016 r.

Artykuł nt. realizacji wyroku TSUE w języku angielskim


Oznacza to, że do końca roku 2021 Nadleśnictwo Białowieża będzie mogło pozyskać maksymalnie do 4,3 tys. m3 drewna. Co ważne, prace rozpoczną się dopiero po okresie lęgowym, czyli najwcześniej we wrześniu.

Nadleśnictwo Białowieża nie planuje usuwać drzew w wieku ponad 100 lat, drzewostanów na siedliskach wilgotnych i bagiennych, w tzw. drzewostanach pionierskich (z przewagą sosny i osiki) oraz w obszarach ochrony ścisłej i częściowej I i II, funkcjonujących
w ramach obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO.

pozyskanie_drewna_PB_OST_POPR.jpg

Powodem większości prac (51 proc.) będzie ochrona przyrody – poprzez realizację planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (unaturalnienie siedlisk przyrodniczych poprzez zmniejszenie gatunków iglastych na rzecz gatunków liściastych, właściwych dla puszczańskich grądów). Pozostałe prace zakładają wykonanie innych niezrealizowanych wciąż zadań z obowiązującego planu urządzenia lasu oraz zapewnienie bezpieczeństwa wzdłuż dróg i szlaków turystycznych. W obszarach, gdzie pozyskanie drewna nie jest dozwolone, drzewa ścięte ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa, będą pozostawiane w lesie.

Dodatkowo zaktualizowano PUL dla Nadleśnictwa Browsk. W tym nadleśnictwie większość prac (79 proc.) zostanie przeprowadzona poza obszarem kompleksu Puszczy Białowieskiej. Działania te pozostają w pełnej zgodzie z planem zadań ochronnych Natura 2000 w Puszczy oraz strefowaniem UNESCO.

pozyskanie_drewna_parki_narodowe_POPR.jpg

 

W szczególności na terenie nadleśnictw Białowieża i Browsk  planowane są następujące prace:

- wykonanie niezbędnych prac z planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska, mających poprawić stan ochrony siedlisk i gatunków chronionych przez UE, wymaga usunięcia nieco ponad 9,7 tys. m3 drewna;

- zapewnienie bezpieczeństwa okolicznym mieszkańcom i turystom wymaga usunięcia ok. 2,1 tys. m3 drewna. Będą to drzewa zagrażające bezpieczeństwu przy najważniejszych drogach i szlakach;

- wykonanie niezbędnych zadań z obowiązujących planów urządzenia lasu, m.in. po to, by wykonać zaplanowane przebudowy drzewostanów, pielęgnację młodych drzewostanów, przy okazji zapewniając miejscowej społeczności drewno opałowe, wymaga usunięcia do 63 tys. m3 drzew. Zdecydowana większość drewna w ramach tych działań - ponad 88 proc. zostanie pozyskana poza obszarem Puszczy Białowieskiej, głównie w drzewostanach porolnych położonych na północ od Puszczy Białowieskiej, na obrzeżach Nadleśnictwa Browsk.

 

 lokalizacja_prac_lesnych_OST.jpg