Międzynarodowa konferencja na temat strategii bioróżnorodności 2030

W maju roku ubiegłego Komisja Europejska ogłosiła komunikat o przyjęciu Strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Zdaniem Komisji dokument ten stanowiący zasadniczy element Europejskiego Zielonego Ładu „jest wszechstronnym, ambitnym i długoterminowym planem mającym na celu ochronę przyrody i odwrócenie procesu degradacji ekosystemów. Celem strategii jest odbudowa bioróżnorodności w Europie do 2030r., poprzez zastosowanie konkretnych działań i wypełnienie zobowiązań”.
08.10.2021

W maju roku ubiegłego Komisja Europejska ogłosiła komunikat o przyjęciu Strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Zdaniem Komisji dokument ten stanowiący zasadniczy element Europejskiego Zielonego Ładu „jest wszechstronnym, ambitnym i długoterminowym planem mającym na celu ochronę przyrody i odwrócenie procesu degradacji ekosystemów. Celem strategii jest odbudowa bioróżnorodności w Europie do 2030r., poprzez zastosowanie konkretnych działań i wypełnienie zobowiązań”.

TRANSMISJA ONLINE W JĘZYKU POLSKIM ROZPOCZNIE SIĘ 8 PAŹDZIERNIKA O GODZ. 10:00

ONLINE TRANSMISSION IN ENGLISH WILL BEGIN OCTOBER 8TH AT 10:00 AM

 

Konsekwencją jej zapisów, jest ogłoszona w lipcu bieżącego roku Strategia leśna 2030. Komisja zaproponowała „nową strategię ochrony i odbudowy lasów w UE. Przewiduje ona m.in. ścisłą ochronę lasów pierwotnych i starodrzewów, odbudowę zdegradowanych drzewostanów i zapewnienie zrównoważonej gospodarki nimi”.

Oba dokumenty wywołały w Europie dyskusję, czy zaproponowane rozwiązania i ścieżki dojścia do nich są właściwe? Czy przyniosą Unii Europejskiej i jej mieszkańcom bezpieczną przyszłość? Czy pomogą w rozwiązywaniu problemów środowiskowych i klimatycznych? Wielu polityków z całej Europy, przeróżnych opcji, wyrażało i wyraża różne, czasami skrajne opinie. Świat nauki przedstawia oceny tych dokumentów. Swoje obawy wyraża przemysł drzewny. Również ekolodzy, w tym leśnicy zastanawiają się, jak będzie wyglądała ochrona ekosystemów leśnych, po wdrożeniu zapisów obu strategii i czy przyniesie ona zamierzony efekt?

Chcemy na te tematy podyskutować i w naszym kraju. Stąd pomysł i propozycja Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”, aby zorganizować w Warszawie międzynarodową konferencję. Spotkał się on z życzliwą akceptacją i wsparciem Ministra Klimatu i Środowiska, a także Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a Prezydent RP Pan Andrzej Duda objął nad tym wydarzeniem honorowy patronat.

Zaproszenie na nią przyjęli goście z Brukseli, Estonii, Niemiec i Włoch. Naukowcy, politycy, przedsiębiorcy, urzędnicy i leśnicy.

Ze względów organizacyjnych, a także sanitarnych liczba miejsc jest limitowana, a bezpośrednie uczestnictwo w konferencji możliwe jest tylko za zaproszeniem. Konferencja będzie jednak transmitowana online w języku polskim i angielskim. W dniu konferencji na tej stronie pojawią się linki do transmisji on-line.

Konferencja odbędzie się pod patronatem prezydenta  Andrzeja Dudy.

 

 

Poniżej szczegółowe informacje i szczegółowy program konferencji.


Honorary Patronage of the President of the Republic of Poland Andrzej Duda

International Conference "The future of forest management in Poland in the context of EU biodiversity and forestry strategies for 2030"

 Poland (Warsaw, October 8, 2021)

 Last year in May, the European Commission announced the adoption of the Biodiversity Strategy 2030. According to the Commission, this document, as an essential element of the European Green Deal, ‘is a comprehensive, ambitious, long-term plan aiming at nature conservation and to reverse ecosystem degradation. The strategy aims to restore Europe's biodiversity by 2030, through specific actions and commitments’.

As a consequence of its provisions, the Forestry Strategy 2030 was announced in July this year. The Commission proposed ‘a new strategy to protect and restore forests in the EU. It provides for strict protection of primeval and old-growth forests, restoring degraded forest stands and ensuring their sustainable management’.

Both documents have triggered a discussion in Europe as to whether the proposed solutions and the roadmaps to reach them are appropriate? Will they bring the European Union and its citizens a safe future? Will they help to resolve environmental and climate issues? Many politicians from all over Europe, representing different views, have expressed and continue to express various, sometimes wildly differing opinions. The scientific world provides assessments of such documents. The wood industry expresses its concerns. Also environmentalists, including foresters, are wondering what protection of forest ecosystems will look like after the provisions of both strategies have been implemented, and whether it will bring the intended results.

We want to discuss these problems and worries  in our country as well. Therefore, the National Secretariat of Natural Resources, Environmental Protection and Forestry Independent Trade Union Solidarność came out with an idea to organise an international conference in Warsaw. It met with kind acceptance and support of the Minister of Climate and Environment, as well as the Director General of the State Forests. The event received an honorary patronage from the President of the Republic of Poland, Mr Andrzej Duda.

The invitation was accepted by guests from Brussels, Estonia, Germany and Italy, by scientists, politicians, entrepreneurs, officials and foresters.

For organisational as well as sanitary reasons, places are limited and direct participation in the conference is only possible by invitation. However, the conference will be streamed online in Polish and English.

 

 

Below you will find specific information and the details of the conference programme.