Leśnicy po raz dziewiętnasty na Jasnej Górze

Hasłem tegorocznej pielgrzymki leśników do Jasnogórskiego Sanktuarium, która się odbyła 19 września, były słowa „Nie ma ekologii bez właściwej antropologii”. To główne przesłanie ogłoszonej wiosną tego roku encykliki papieża Franciszka „Laudato si”, zwanej środowiskową.
28.07.2017 | Jerzy Drabarczyk, „Głos Lasu”

Hasłem tegorocznej pielgrzymki leśników do Jasnogórskiego Sanktuarium, która się odbyła 19 września, były słowa „Nie ma ekologii bez właściwej antropologii”. To główne przesłanie ogłoszonej wiosną tego roku encykliki papieża Franciszka „Laudato si”, zwanej środowiskową.

Ojciec Marian Waligóra, przeor jasnogórskiego zakonu witając przybyłych podziękował za ich służbę przyrodzie. - Niesiecie do Sanktuarium Narodu swoje własne życie, ale wraz z nim przynosicie piękno przyrody, którego pomnożeniu i rozwojowi na różny sposób przychodzi Wam służyć… Dziękuję za Wasz wysiłek, by bogactwo i piękno naturalne służyło ludzkiemu rozwojowi… Tu na Jasnej Górze, gdzie spotykają się drogi całej Polski jesteście zaproszeni, aby troszcząc się o środowisko naturalne służyć człowiekowi, bliźniemu i sobie nawzajem.

Wyzwania, z jakimi w ostatnich miesiącach mieli do czynienia leśnicy przypomniał Maciej Grabowski, minister środowiska. Wspomniał m.in. suszę i zagrożenie pożarowe, jakie w konsekwencji niosła za sobą. Podkreślił, że dzięki działaniom leśników, w tym sprawnemu systemowi ochrony ppoż., budowie dróg oraz obiektów małej retencji udało się te zagrożenia w lasach minimalizować. - To dzięki waszej pracy, wieloletnim działaniom wyprzedzającym udaje się w długiej perspektywie czasowej zapobiegać zagrożeniom - zauważył.

Nawiązując do encykliki papieskiej dodał, że uzmysławia ona fakt iż człowiek powinien dbać o naturę, ponieważ tylko to pozwala mu żyć w zgodzie z sobą samym oraz otoczeniem.

Do papieskiej encykliki nawiązał również Adam Wasiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych. Zwrócił uwagę, że jest ona niezwykle ważna dla leśników, których zadaniem jest ochrona bogactwa naturalnego jakim są lasy, przy rozsądnym korzystaniu z ich zasobów, ale z korzyścią dla społeczeństwa. - Stan środowiska w naszym kraju jest bezprecedensowy, także w przypadku lasów. Stale ich przybywa, rośnie zasobność przy zachowaniu różnorodności biologicznej, co potwierdzają liczne badania i opracowania naukowe - mówił.

Zasadniczy temat encykliki „Laudato si” to papieski projekt tzw. ekologii integralnej, obejmującej zarówno wymiar przyrodniczy, jak i ludzki oraz społeczny „Integralna, pełna, całościowa ekologia oparta jest na właściwej antropologii i zasadzie dobra wspólnego, szanująca ludzką pracę, wsparta najlepszymi osiągnięciami ekologii środowiskowej, gospodarczej i społecznej, uwzględniająca ekologię kulturową oraz style życia nie ulegające nadmiernemu i krótkowzrocznemu konsumpcjonizmowi… Koncepcja ta przeciwstawiona jest „paradygmatowi technokratycznemu”, który wynika m.in. z fałszywego przekonania o nieskończonej dostępności dóbr naszej planety, co prowadzi do ich „wyciskania” aż do ostatecznych granic”.

Z wykładu o. Stanisława Jaromiego, franciszkanina, dr. filozofii, mgr. ochrony środowiska, przewodniczącego ruchu ekologicznego (REFA) św. Franciszka z Asyżu; wykład wygłosił podczas spotkania z leśnikami w częstochowskim seminarium duchownym.

Dodał, że leśnictwo i leśnicy zapewniają społeczeństwu korzyści płynące z lasu na różnych poziomach. - Dostarczamy surowiec, dzięki któremu polski przemysł drzewny się rozwija, podbija światowe rynki. Tworzymy miejsca pracy,ułatwiamy społeczeństwu dostęp do lasów poprzez budowę infrastruktury turystycznej i edukacyjnej. Wspomagamy inicjatywy społeczne, realizujemy wspólne przedsięwzięcia z samorządami, przyczyniamy się do rozwoju kraju i poprawy jakości życia obywateli, będąc jednym z największych podatników.

Dyrektor podkreślił, że Lasy Państwowe trwając od ponad 90 lat stale się zmieniają. - Działania dostosowujemy do współczesnych wyzwań, stale polepszamy warunki pracy, unowocześniamy metody zarządzania, technologię i sposoby komunikacji z otoczeniem.

Mówiąc o trosce o lasy i bezpieczeństwo ekologiczne kraju przypomniał pryncypia leśnej działalności: zrównoważoną gospodarkę leśną, służebną rolę lasów względem obywateli oraz umożliwiającą to wszystko samodzielność finansową. - Warto o tym przypomnieć, szczególnie w roku tak burzliwym dla lasów jak obecny. W ostatnim czasie padały skrajne, bądź niesprawiedliwe opinie wobec leśników. To mogło zdezorientować nasze środowisko. Dlatego chciałbym, aby wszyscy pracownicy Lasów Państwowych pamiętali, że ich praca jest ważna dla Polski, społecznie użyteczna i doceniana.

Dyrektor podziękował wszystkim, którzy powodowani troską o Lasy Państwowe wspierają leśników w różnych formach działalności, wspomagają w przekazywaniu społeczeństwu rzetelnej wiedzy o tym co robią dla lasów, obywateli i kraju, zabiegają o utrzymywanie fundamentów polskiego leśnictwa. - Poparcie udzielane Lasom Państwowym przez bardzo wielu Polaków to budujący przykład opowiedzenia się społeczeństwa za państwowym modelem zarządzania narodowymi zasobami leśnymi. Jesteśmy za to wdzięczni.

Tegoroczna pielgrzymka leśników była ostatnią, której przewodniczył dotychczasowy duszpasterz środowiska leśnego ks. bp. Edward Janiak. Swoje kompetencje w tym względzie przekazał ks. bp. Tadeuszowi Lityńskiemu, biskupowi pomocniczemu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. W pożegnalnej homilii bp. Janiak m.in. nawiązał do encykliki „Laudato si” i przywołał myśl, aby analizując czynniki jakie wpływają na stan i wykorzystywanie zasobów świata natury, widzieć rolę człowieka jako gospodarza. - Człowiek jest panem na Ziemi, ale tylko wtedy, gdy przyjmuje swoje zadanie jako odpowiedzialny zarządca

Wyraził również nadzieję, żeby kluczem do wszelkich zmian personalnych w LP zawsze były profesjonalne przygotowanie zawodowe, zdobyte doświadczenie oraz talent.

W imieniu przybyłych na Jasną Górę leśników słowa podziękowania bp. Edwardowi Janiakowi złożył dyrektor Adam Wasiak. - Wielu z nas doświadczyło Jego działań. Zawsze odpowiadał na nasze prośby, wnikał w nasze potrzeby. To dzisiejsze spotkanie świadczy o Jego umiejętnościach i cechach. Biskup Edward nasze środowisko, nierzadko wewnętrznie poglądowo podzielone, zawsze potrafi jednoczyć dla dobra lasów i polskiego leśnictwa. Do podziękowań dołączyli się reprezentanci organizacji i instytucji działających tak w Lasach i wokół Lasów Państwowych.

Z kolei obejmujący leśne duszpasterstwo bp. Tadeusz Lityński zwracając się do pątników m.in. powiedział: - Chcę prosić, aby ta Wielka Księga Przyrody ciągle była otwarta, mogąc dzielić się swoim dobrem i pięknem. A wy, którzy stoicie na jej straży, byście mieli poczucie bezpieczeństwa zawodowego, szanse rozwoju i mogli się cieszyć z podziału owoców waszej ciężkiej i nierzadko niebezpiecznej pracy.

W pielgrzymce oprócz leśników wzięli udział także studenci oraz uczniowie wyższych średnich szkół leśnych, pracownicy parków narodowych, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, instytucji oraz organizacji leśnych i ruchów ekologicznych jak również parlamentarzyści, a także reprezentanci władz państwowych i samorządowych.