Konsultacje społeczne w sprawie projektu

Rozpoczynają się konsultacje społeczne w sprawie projektu „Programu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatycznych do roku 2020”.
28.07.2017 | Anna Krasoń, CKPŚ

Rozpoczynają się konsultacje społeczne w sprawie projektu „Programu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatycznych do roku 2020”.

Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, póz. 1227 z późn. zm.) dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, działając z upoważnienia dyrektora generalnego Lasów Państwowych, zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych „Programu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatycznych do roku 2020. Program zintegrowany Lasów Państwowych. Perspektywa finansowa 2014-2020" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu wyżej wymienionego dokumentu.

Dokument stanowi kontynuację programów „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" oraz„Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie", realizowanych przez Lasy Państwowe w perspektywie finansowej 2007-2013.

W perspektywie finansowej 2014-2020 podjęto decyzję o integracji działań dotyczących adaptacji do zmian klimatu w ramach jednego programu, dzięki czemu będzie możliwe zwiększenie skali i zasięgu przestrzennego korzystnego oddziaływania, wzmocnienie współpracy, poprawa przepływu informacji na temat najlepszych praktyk, jak również uzyskanie większej spójności działań podejmowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.

Założono również, że program zintegrowany pozwoli lepiej zaplanować oraz skoordynować wysiłki związane z pozyskaniem środków zewnętrznych na działania dotyczące adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatycznych. Program z założenia nie obejmuje wszystkich działań związanych z adaptacją lasów i leśnictwa do zmian klimatycznych, a jedynie te, dla których istnieje realna możliwość pozyskania zewnętrznych środków finansowych.

Zainteresowani mają możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków w terminie od 30 marca 2016 r. do 25 kwietnia 2016 r. Dokumentacja sprawy, wraz z formularzem składania uwag i wniosków, jest dostępna w siedzibie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, pokój 115, ( od 9:00 do 16:00) oraz na stronie internetowej w formie elektronicznej (załączniki poniżej ogłoszenia).

Opinie, stanowiska, uwagi, wnioski i sugestie należy przekazywać:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: krzysztof.guzek@ckps.lasy.gov.pl;
  • pisemnie, składając wypełnioną ankietę bezpośrednio w miejscu udostępnienia dokumentów;
  • ustnie do protokołu w siedzibie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

W imieniu dyrektora generalnego Lasów Państwowych uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez dyrektora Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Wszystkie informacje dotyczące przedmiotowego procesu opracowania dokumentu, konsultacji społecznych oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dostępne są w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w budynku przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 w Warszawie, pokój: 115, tel. (22) 318 70 71.

Materiały do pobrania: