Ekspertyzy dotyczące unijnej strategii dla bioróżnorodności

Na stronie Lasów Państwowych zostały udostępnione ekspertyzy analizujące skutki wdrożenia przyjętej w ubiegłym roku Unijnej Strategii na rzecz Bioróżnorodności 2030.
29.03.2021

Na stronie Lasów Państwowych zostały udostępnione ekspertyzy analizujące skutki wdrożenia przyjętej w ubiegłym roku Unijnej Strategii na rzecz Bioróżnorodności 2030.

Wśród przygotowanych dokumentów znajdują się ekspertyzy m.in. analizujące zagrożenia dla ekosystemów leśnych wynikające z objęcia 10 proc. powierzchni lądowej kraju, głównie obszarów leśnych, ochroną ścisłą. W  ekspertyzie prof. dr. hab. Wojciecha Grodzkiego, przeanalizowano zagrożenia drzewostanów ze strony owadów (kambiofagów i foliofagów). Natomiast prof. dr  hab. Bogdan Brzeziecki scharakteryzował zagrożenia spowodowane zmianami klimatycznymi oraz niekorzystnymi zmianami sukcesyjnymi zbiorowisk leśnych poddanych długotrwałej ochronie ścisłej.

Ekspertyzy określające skutki wdrożenia unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności

Europejska Strategia Bioróżnorodności do 2030 r. pod nazwą „Przywracanie przyrody do naszego życia” została opublikowana przez Komisję Europejską 20 maja 2020 r.

Główne cele nowej strategii to:

  • ustanowienie obszarów chronionych na co najmniej 30 proc. powierzchni lądowej i 30 proc. powierzchni morskiej Europy,
  • objęcie ścisłą ochroną co najmniej 1/3 unijnych obszarów chronionych (czyli 10 proc. obszarów lądowych i 10 proc. obszarów morskich), w tym wszystkich pozostałych w UE lasów pierwotnych i starodrzewów,
  • odtworzenie zdegradowanych ekosystemów na lądzie i na morzu poprzez wzrost produkcji w systemie rolnictwa ekologicznego i zwiększenie liczby elementów krajobrazu rolniczego przyjaznych przyrodzie; zatrzymanie i odwrócenie trendu spadkowego populacji zapylaczy; zmniejszenie użycia i ryzyka związanego ze stosowaniem pestycydów o 50 proc. do 2030 r.; odtworzenie co najmniej 25 tys. km europejskich rzek poprzez przywrócenie do stanu swobodnego przepływu oraz zasadzenie 3 mld drzew,
  • odblokowanie 20 mld euro rocznie na różnorodność biologiczną z różnych źródeł, w tym funduszy UE oraz funduszy krajowych i prywatnych.

Należy wyjaśnić, że obecnie sieć Natura 2000 zajmuje około 18 proc. lądowej powierzchni Unii Europejskiej. Strategia zakłada objęcie ochroną, dodatkowo, 12 proc. powierzchni lądowej Unii.

Szczegółowe informacje dotyczące strategii znajdują się na stronie Komisji Europejskiej

Dziś najmniejszy udział obszarów Natura 2000 w stosunku do powierzchni lądowej kraju mają: Dania (8,3 proc.), Łotwa (11,5 proc.), Litwa (12,4 proc.), Belgia (12,7 proc.) oraz Francja (12,8 proc.).

Natomiast największe obszary Natura 2000 są wyznaczone w: Słowenii (37,9 proc.), Chorwacji (36,6 proc.), Bułgarii (34,5 proc.), Cyprze (28,8 proc.) oraz Słowacji (28,6 proc.).

Obecnie w Polsce obszary Natura 2000 zajmują na ok. 20 proc. powierzchni. By spełnić zapisy nowej strategii należałoby wskazać dodatkowo 3 mln ha powierzchni Polski.

 

Materiały do pobrania:

Konsekwencje objęcia ochroną ścisłą na możliwość sekwestracji węgla

Konsekwencje objęcia ochroną ścisłą - wpływ na zbiorowiska leśne 

Konsekwencje objęcia ochroną ścisłą – ryzyko zamierania lasu

Analiza zmniejszenia pozyskania 

Ocena możliwych konsekwencji dla leśnictwa i lasów w krajach spoza Unii Europejskiej, wynikających z „przeniesienia” produkcji leśnej na skutek wdrażania propozycji Komisji Europejskiej w zakresie unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności