Dyrektor generalny Lasów Państwowych odwołany

W ostatni czwartek, 8 kwietnia, Minister Środowiska odwołał ze stanowiska dyrektora generalnego LP Andrzeja Koniecznego. Poniżej zamieszczamy biogram dr inż. Andrzeja Koniecznego.
09.04.2021

W ostatni czwartek, 8 kwietnia, Minister Środowiska odwołał ze stanowiska dyrektora generalnego LP Andrzeja Koniecznego. Poniżej zamieszczamy biogram dr inż. Andrzeja Koniecznego.

Dr inż. Andrzej Konieczny jest absolwentem Technikum Leśnego w Białowieży oraz Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2004 roku otrzymał tytuł doktora nauk ekonomicznych. W pracy doktorskiej zajmował się zagospodarowaniem obszarów wiejskich w ramach wykonania ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia w perspektywie przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Ukończył także studia Master of Business Administration University of Illinois we współpracy z Politechniką Lubelską oraz studia podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Odbył staże zawodowe w administracji leśnej Szwajcarii i Niemiec. Od 1996 roku związany z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe.

Pracę zawodową rozpoczął na stanowisku stażysty, a następnie zajmując kolejno stanowiska: podleśniczego, specjalisty Służby Leśnej, sekretarza nadleśnictwa, inżyniera nadzoru,  zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie (2006-2008), inspektora Lasów Państwowych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (2008-2012), a w latach 2013-2014 pełnił obowiązki nadleśniczego Nadleśnictwa Białowieża, kierując nadleśnictwem o największym udziale powierzchniowym rezerwatów przyrody i innych form ochrony przyrody, gdzie był inicjatorem i wykonawcą wielu obiektów edukacji przyrodniczo-leśnej.

19 listopada 2015 roku objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, które zajmował do 18 stycznia 2018 roku. Następnie 19 stycznia 2018 roku powołany został przez Ministra Środowiska na stanowisko Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.  Przechodząc poszczególne szczeble struktury organizacyjnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zdobył szerokie kompetencje.

Swoją działalność zawodową powiązał z aktywnością związaną, m.in. z ochroną przyrody poprzez udział w przygotowaniu i realizacji projektu pn. „Rozwój metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce”, pracach Komisji ds. gospodarowania i zarządzania wolną populacją żubrów żyjących w polskiej części Puszczy Białowieskiej, Radzie  Programowej Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce Politechniki Białostockiej, a także poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, udział w pracach Komitetu Sterującego Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska, jak również poprzez członkostwo w Radzie Programowej Platformy współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju Puszczy Białowieskiej. 

Andrzej Konieczny został powołany przez Wiceprezesa Rady Ministrów Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w skład Rady Muzeum przy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Swoją działalność społeczną realizuje również w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa.

Za działalność poświęconą wzmocnieniu obronności Rzeczpospolitej Polskiej decyzją Ministra Obrony Narodowej został wyróżniony srebrnym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Andrzej Konieczny od wielu lat społecznie zajmuje się pomocą charytatywną. Działalność społeczną prowadzi również w Fundacji Leśników im. św. Jana Gwalberta.

Dr inż. Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych od 2018 roku jest w zarządzie EUSTAFOR, Europejskiego  Stowarzyszenia Lasów Państwowych. Stowarzyszenie to, założone w 2006 roku, zrzesza państwowe przedsiębiorstwa i agencje leśne, prowadzące zrównoważoną gospodarkę leśną na około 1/3 obszaru leśnego UE.

Dyrektor generalny LP dr inż. Andrzej Konieczny był współorganizatorem Obchodów Międzynarodowego Dnia Leśnego w Pałacu Narodów w Genewie (21 marca 2019 roku). Lasy Państwowe we współpracy z Ministerstwem Środowiska zorganizowały „Leśne śniadanie” wraz ze stoiskiem edukacyjnym i promocją „Zdrowej żywność z polskich lasów”. Był gościem specjalnym panelu Forum Leśnego ONZ podczas COP24 na temat kluczowej roli lasów we wdrażaniu Celów zrównoważonego Rozwoju ONZ 2030 i realizacji Strategicznego Planu ONZ dla Lasów na lata 2017-2030.

W ramach wykonywanych obowiązków na różnych stanowiskach jest wielkim zwolennikiem ochrony przyrody. W swoich wypowiedziach  podkreśla, że najwłaściwszą formą ochrony przyrody dla ekosystemów leśnych  jest ochrona czynna, co w ostatnim czasie zostaje zauważane przez zagranicznych naukowców.

W ostatnim okresie zainicjował  cykl spotkań  z różnymi środowiskami na temat konsultacji strategii bioróżnorodności leśnej oraz ukazał skutki i zagrożenia płynące z tych dokumentów.