Członkowie Komitetu apelują o pomoc dla Puszczy Białowieskiej

Przedstawiciele Komitetu Sterującego Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO „Puszcza Białowieska" jednogłośnie apelują o aktywną ochronę Puszczy. Brak działań, jak uważają eksperci, zagraża cennym stanowiskom przyrodniczym. Zabiegi te, jak zaznaczają, są zgodne z międzynarodowymi zapisami.
31.03.2016

Przedstawiciele Komitetu Sterującego Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO „Puszcza Białowieska" jednogłośnie apelują o aktywną ochronę Puszczy. Brak działań, jak uważają eksperci, zagraża cennym stanowiskom przyrodniczym. Zabiegi te, jak zaznaczają, są zgodne z międzynarodowymi zapisami.

Zdaniem członków Komitetu, jedynie aktywna ochrona pozwoli uniknąć dalszej degradacji Puszczy. Eksperci swoje stanowisko argumentują bardzo szybką dynamiką rozpadu lasów, w których występuje świerk. Zjawisko to szczególnie nasiliło się w ciągu poprzednich dwóch lat (2014 r. i 2015 r.).

Obecna gradacja kornika drukarza „stwarza zagrożenie dla ważnych siedlisk przyrodniczych, np. subborealnej świerczyny na torfie czy cennych starodrzewi”.


Obecnie, jak zaznaczają członkowie Komitetu, proces ten objął już ponad 30 proc. obszaru leśnego Puszczy poza terenem Białowieskiego Parku Narodowego (BPN). „Zamieraniem świerka, w tym faz juwenilnych (młodniki), objęty jest obszar około 20 tys. ha terenów leśnych – czytamy w piśmie przyjętym podczas posiedzenia, które odbyło się 22 marca. „Od roku 2012 w Puszczy Białowieskiej nasilała się gradacja kornika drukarza skutkująca masowym zamieraniem świerków oraz rozpadem drzewostanów”.
Dotychczas, jak zaznaczono w piśmie, zamarło ponad pół miliona drzew świerka, a na powierzchni kilku tysięcy hektarów nastąpił rozpad drzewostanów. Eksperci zaznaczają, że obecna gradacja kornika drukarza „stwarza zagrożenie dla ważnych siedlisk przyrodniczych, np. subborealnej świerczyny na torfie czy cennych starodrzewi”.

Kolejnym niepokojącym zjawiskiem, jak napisano w dokumencie, jest ustępowanie niektórych gatunków, np. dębu, klonu i wiązu, na których miejsce wchodzą gatunki ekspansywne, czyli grab. „Sygnalizowane zmiany mogą prowadzić do utraty części siedlisk leśnych a także gatunków priorytetowych, do ochrony których zobowiązani jesteśmy przepisami Unii Europejskiej. Obszar światowego Dziedzictwa UNESCO „Bialowieza Forest" został utworzony w oparciu kryteria IX i X, i planowane działania nie stoją z nimi w sprzeczności. Działania zapobiegawcze i nakierowane na spowolnienie procesu rozpadu drzewostanów są zgodne z zapisami Konwencji w sprawie Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego z 16 listopada 1972 r.” – podkreślają członkowie Komitetu Sterującego.

Komitet o swoich obawach i procesach zachodzących w Puszczy poinformował również Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (lUCN) oraz Komitet Światowego Dziedzictwa.
Członkowie Komitetu apelują o „podjęcie działań, których celem będzie zachowanie walorów przyrodniczych, w tym siedlisk i gatunków objętych szczególną ochroną w ramach ostoi Natura 2000”, do zachowania których zobowiązaliśmy w chwili wpisania na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W stanowisku napisano, że „ograniczenie udziału świerka może być wykonywane także w drzewostanach starszych niż 100-letnie”. Przedstawiciele Komitetu Sterującego jednogłośnie apelują o dopuszczenie wycinki zasiedlonych przez kornika drzew, co ma to zapewnić właściwą, czynną ochronę siedlisk i gatunków, a także bezpieczeństwo pożarowe i publiczne.

W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele m.in. Białowieskiego Parku Narodowego oraz Parku Narodowego znajdującego się po stronie białoruskiej.