Zadrzewienia

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

 

Drzewa i krzewy rosnące poza lasem i obszarami miejskimi, spełniające funkcje ekologiczne, estetyczne, ochronne, rekreacyjne i produkcyjne; ważna rola ekologiczna zadrzewień polega m.in. na wzbogacaniu otaczających je biocenoz, ochronie gleby, upraw rolnych i innych elementów środowiska przed wpływami czynników biotycznych i abiotycznych; zadrzewienia poprawiają retencyjne właściwości terenu, przeciwdziałają przymrozkom, sprzyjają bytowaniu owadów (np. pszczół), ptactwa i drobnej zwierzyny; ze względu na pełnione funkcje wyróżnia się m.in.: zadrzewienia fitomelioracyjne (poprawiające warunki przyrodnicze produkcji rolnej), przeciwerozyjne, wodochronne, przeciwpożarowe, przeciwwietrzne i produkcyjne).