Lasy ochronne

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

kategoria lasów szczególnie chronionych ze względu na pełnione funkcje lub stopień zagrożenia, przewidziana w ustawie o lasach z 28 września 1991 r. Według ustawy, za lasy ochronne mogą być uznane lasy, które:

  • chronią glebę przed zmywaniem lub wyjałowieniem, powstrzymują usuwanie ziemi, obrywanie się skał lub lawin
  • chronią zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, regulują stosunki hydrologiczne w zlewni oraz na obszarach wododziałów
  • ograniczają powstawanie lub rozprzestrzenianie się lotnych piasków
  • są trwale uszkodzone na skutek działalności przemysłu
  • stanowią drzewostany nasienne lub ostoje zwierząt i stanowiska roślin podlegających ochronie gatunkowej
  • mają szczególne znaczenie przyrodniczo-naukowe lub dla obronności i bezpieczeństwa Państwa
  • są położone w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców, w strefach ochronnych wokół sanatoriów i uzdrowisk, w strefie górnej granicy lasów.