Zarządzenie nr 70/2007

28.06.2016
Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (Przypis 1), zwanego dalej statutem, w wykonaniu zadania ogólnego dyrektora generalnego Lasów Państwowych, określonego w art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. 05.45.435, zm.: 05.157.1315; 05.167.1399; 05175.1460; 05.175.1462; 06.227.1658; 06.245.1775), a także zadań szczegółowych dyrektora generalnego Lasów Państwowych, przywołanych w § 8, ust. 1, pkt 1, zarządzam, co następuje.

§ 1

1. Uznaje się za drzewa doborowe (mateczne), drzewa objęte komisyjnym przeglądem w roku 2006, w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1a.

2. Drzewa doborowe, wymienione w ust. 1, wpisuje się do Rejestru Drzew Doborowych.

§ 2

1. Drzewa doborowe (mateczne) wyłącza się od wyrębu oraz innego użytkowania, łącznie z towarzyszącymi drzewami porównawczymi oraz otuliną.

2. Otulinę drzewa doborowego stanowi otaczający drzewostan, rosnący na powierzchni kołowej o promieniu równym wysokości drzewa doborowego (do 30 m).

3. W otulinie wykonuje się tylko niezbędne cięcia sanitarne lub selekcyjne oraz inne zabiegi pielęgnacyjne, wynikające z planu urządzenia lasu, przewidziane dla wydzielenia, w którym rośnie drzewo doborowe.

§ 3

Do drzew doborowych (matecznych), o których mowa w § 1, mają zastosowanie przepisy określone w zarządzeniu nr 7A dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 7 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony leśnych zasobów genowych na potrzeby nasiennictwa i hodowli drzew leśnych (zn. spr.: ZG-7130-7/2006).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Jerzy Piątkowski

Przypisy:

1. Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. W § 6 Statutu Lasów Państwowych ustanowiono, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przepisy wykonawcze do ustawy, a także w wykonaniu innych przepisów prawnych − dyrektor generalny Lasów Państwowych wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych. Przepis § 6 Statutu Lasów Państwowych stanowi jedyną podstawę (delegację) do wydawania przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych zarządzeń oraz podejmowania decyzji zarządczych.