Zarządzenie nr 67/2007

28.06.2016
Na podstawie § 6 i 8, ust. 1, pkt 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, a także w związku z art. 50, ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r.. nr 76, poz. 694, z późn. zm.) zarządzam, co następuje.

§ 1

Wprowadzam w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych zasady prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe za 2007 rok, które stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia (bez publikacji − przyp. red.).

§ 2

Zgodnie z wykazem, o którym mowa w zarządzeniu nr 41 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 4 lipca 2007 r. (znak: OR-013-3/07) w sprawie ustalenia standardowej klasyfikacji haseł, służących grupowaniu aktów reglamentacji wewnętrznej dyrektora generalnego Lasów Państwowych – niniejsze zarządzenie należy do grupy aktów reglamentacji wewnętrznej, ujętych pod pozycją 8f tego wykazu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do danych sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.

DYREKTOR GENERALNY

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Jerzy Piątkowski