Zarządzenie nr 51/2008

28.06.2016
Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zwanego dalej statutem, w wykonaniu zadania ogólnego dyrektora generalnego Lasów Państwowych, określonego w art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, z późniejszymi zmianami), a także zadań szczegółowych dyrektora generalnego Lasów Państwowych, powołanych w § 8, ust. 1, pkt 1, zarządzam, co następuje.

§ 1

Powołuję zespół zadaniowy, zwany dalej zespołem, w składzie:

1) Jolanta Błasiak, Wydział Ochrony Przyrody DGLP – przewodnicząca,

2) Daniel Lemke, RDLP Szczecinek – członek,

3) Marek Maciantowicz, RDLP Zielona Góra – członek.

§ 2

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, będący przełożonymi pracowników wymienionych w § 1, umożliwią członkom zespołu udział w pracy zespołu, a koszty delegacji (przejazdy) tych pracowników odniosą w ciężar działalności administracyjnej danej jednostki.

2. Koszty delegacji (przejazdów) ekspertów spoza Lasów Państwowych pokryje DGLP.

3. Koszty pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) wszystkich członków zespołu pokryje DGLP.

§ 3

1. Celem pracy zespołu jest opracowanie projektu instrukcji sporządzania „Programu ochrony przyrody” oraz opracowanie projek-
tu zasad prowadzenia gospodarki leśnej na obszarach chronionych.

2. Opracowane projekty zespół przedłoży dyrektorowi generalnemu LP w terminie do 31 listopada 2008 roku.

§ 4

1. Pracami zespołu kieruje jego przewodnicząca.

2. Zespół realizuje swoje zadania w trybie posiedzeń roboczych, zwoływanych przez przewodniczącą.

3. Zasady pracy zespołu, tryb i miejsca posiedzeń oraz szcze-
gółowe zadania dla poszczególnych członków zespołu ustala przewodnicząca.

4. Przewodnicząca zespołu jest upoważniona do zapraszania do prac zespołu w celach doradztwa i konsultacji innych pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, za zgodą kierowników danej jednostki organizacyjnej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY

LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan