Zarządzenie nr 34/2008

28.06.2016
Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, z późniejszymi zmianami) oraz § 6 i 13 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządza się, co następuje.

§ 1

Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych nadaje się regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia (bez publikacji – przyp. red.).

§ 2

Kierownicy komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w terminie do 30 czerwca 2008 r.:

1) dostosują dotychczasową organizację i zakres działania podległych pracowników do postanowień nowo opracowanego regulaminu,

2) ustalą szczegółowe zakresy czynności podległym pracownikom.

§ 3

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie nr 6 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 8 lutego 2006 r. (znak: OR-021-1/2006) w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY

LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan