Zarządzenie nr 31/2008

28.06.2016
Na podstawie art. 33, ust. 1, 3 i ust. 3, pkt 1a ustawy z 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, z późn. zmianami) oraz w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 roku oraz § 10 Regulaminu Organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 6 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 8 lutego 2006 r., zarządzam, co następuje.

§ 1

Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych do szczegółowego zapoznania się i wykorzystywania w bieżącej działalności materiałów prognostycznych opracowanych przez Instytut Badawczy Leśnictwa, określających występowanie czynników szkodotwórczych w lasach (w szczególności owadów i grzybów patogenicznych) w 2008 roku, których streszczenie zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Powołuję zespoły zadaniowe, zwane dalej terenowymi stacjami ochrony lasu (TSOL).

2. Skład osobowy i lokalizację TSOL oraz punktów obserwacyjnych, zwanych dalej PO, zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. TSOL są zobowiązane do bieżącej oceny rozwoju populacji szkodliwych owadów i innych czynników szkodotwórczych z uwzględnieniem zapisów Instrukcji Ochrony Lasu, Instrukcji Działania Zespołów Ochrony Lasu oraz przekazywania tych ocen właściwemu nadleśniczemu, który podejmuje decyzje o zabiegach ratowniczych.

4. Termin rozpoczęcia i zakończenia pracy TSOL uzależniony jest od biologii monitorowanych szkodników owadzich.

5. Do kompetencji oraz obowiązków kierowników TSOL należy organizowanie i koordynowanie pracy TSOL, opracowywanie ocen i przekazywanie ich właściwemu nadleśniczemu, a także sporządzenie sprawozdania końcowego z działalności TSOL
w terminie 1 miesiąca od zakończenia pracy.

6. Postępowanie w odniesieniu do szkodliwych owadów liściożernych w 2008 roku zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3

Zobowiązuję:

1) dyrektorów RDLP do zapewnienia bieżącego monitorowania zagrożeń ze strony czynników biotycznych, ustalania ich sprawców i podejmowania skutecznych działań profilaktycznych oraz ratowniczych w celu niedopuszczenia do istotnych szkód
w lasach,

2) kierowników ZOL do zapewnienia szczególnego zaangażowania swoich pracowników do świadczenia stałej pomocy dyrektorom RDLP i nadleśniczym w rozpoznawaniu i ograniczaniu zagrożeń oraz bieżącego informowania Wydziału Ochrony Lasu w DGLP o sytuacji i przedkładania w tej sprawie wniosków merytorycznych i organizacyjnych,

3) nadleśniczych do zorganizowania, spośród podległych pracowników, niezbędnej służby ochrony lasu, zdolnej do opanowania zagrożeń, wspieranej w miarę potrzeby odpowiednią pomocą ze strony RDLP i ZOL, a w szczególnych wypadkach także DGLP i IBL.

§ 4

1. Zobowiązuję Wydział Ochrony Lasu w DGLP i Zakład Produkcyjno-Usługowo- Handlowy w Olsztynie do realizacji centralnego zakupu i dystrybucji środków ochrony roślin na potrzeby poszczególnych RDLP.

2. Zakup pozostałych środków ochrony roślin: insektycydów, rodentycydów, fungicydów i innych preparatów dopuszczonych do stosowania w lasach i niezbędnych w gospodarce leśnej zapewnią nadleśnictwa w uzgodnieniu z RDLP, ZOL, lub IBL.

3. Przy zakupach, o których mowa w ust. 2, należy kierować się listą pestycydów dopuszczonych do stosowania w 2008 roku, opracowaną przez IBL i zamieszczoną w broszurze, o której mowa w § 5, ust. 3, pkt 22 oraz pismami dyrektora generalnego Lasów Państwowych: ZO-725/6/3/2007 z 29 maja 2007 r. w sprawie stosowania w ochronie lasu środka ochrony roślin DIMILIN 480 S.C. oraz ZO-725/7/21/2008 z 25 marca 2008 r.
w sprawie wykorzystywania w ochronie lasu środków ochrony roślin zabronionych przez FSC, ale dopuszczonych do obrotu i stosowania w lasach przez prawodawstwo polskie i unijne.

4. Usługodawców lotniczych i warunki korzystania z usług lotniczych w 2008 roku określają odpowiednie umowy, zawarte przez DGLP i RDLP.

5. Ze względu na możliwość uzyskania pełnej dokumentacji
z wykonanych zabiegów agrolotniczych i ograniczenia powierzchni zabiegów tylko do niezbędnego minimum oraz na wymierne oszczędności ekonomiczne i organizacyjne,
w 2008 roku przyjmuje się zasadę obligatoryjnego stosowania systemów DGPS AGRO przy wykonywaniu w Lasach Państwowych wszelkich zabiegów agrolotniczych.

6. Dotychczasowi usługodawcy (firmy lotnicze), którzy biorą udział w przetargach na usługi na rzecz Lasów Państwowych zostali poinformowani jeszcze w 2007 roku o konieczności dysponowania i stosowania systemu DGPS AGRO (AgNav, Trimble lub inny), co – podobnie jak w wypadku konieczności dysponowania i stosowania przez nich atomizerów – jest warunkiem dopuszczenia do świadczenia usług agrolotniczych.

7. W roku 2008 obowiązuje zasada pokrywania z funduszu leśnego kosztów akcji ograniczania populacji szkodników liściożernych techniką samolotową i naziemną (tylko w wypadku ograniczania populacji chrabąszczy) – w ramach kwot określonych w planie finansowo-gospodarczym PGL Lasy Państwowe. Rozliczenie finansowe należy przekazać do DGLP po całkowitym zakończeniu ww. akcji.

§ 5

1. Wszelkie działania związane z ograniczaniem liczebności szkodliwych owadów i skutków aktywności grzybów powodujących szkody w lasach powinny być wykonywane w sposób nie zakłócający funkcjonowania ekosystemów na obszarach objętych zabiegami i muszą być zgodne z zaleceniami umieszczonymi na etykiecie stosowanego środka ochrony roślin.

2. Zaleca się upowszechnianie, w miarę możliwości, biologicznych, mechanicznych i agrotechnicznych (hylotechnicznych) metod ograniczania liczebności szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych szkodników. W wypadkach największego zagrożenia lasu dopuszczalne jest łączenie ww. metod z metodą chemiczną, polegającą na wykorzystaniu selektywnych, najmniej szkodliwych dla środowiska leśnego, chemicznych środków ochrony roślin i technik aplikacyjnych.

3. Wyznaczając drzewostany do zabiegów ograniczania szkodników owadzich, chorób grzybowych i innych czynników szkodotwórczych na obszarach Natura 2000, należy zwracać szczególną uwagę na ochronę gatunków objętych ochroną prawną.

4. Wszystkie czynności związane z ochroną lasu w 2008 roku powinny być wykonane zgodnie z:

1) „Instrukcją ochrony lasu”, stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 43 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 22 czerwca 2004 roku,

2) ustawą z 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin (Dz. U.
z 2004 r., nr 11, poz. 94, z późn. zmianami),

3) ustawą z 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r., nr 63, poz. 638, z późn. zmianami),

4) ustawą z 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 147, poz. 1229, z późn. zmianami),

5) ustawą z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2008 r.),

6) ustawą z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej
(Dz. U. z 2002 r., nr 62, poz.558, z późn. zmianami),

7) ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., nr 92, poz.880, z późn. zmianami),

8) rozporządzeniem ministra środowiska z 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt, objętych ochroną (Dz. U. z 2004 r., nr 220, poz. 2237),

9) rozporządzeniem ministra środowiska z 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin, objętych ochroną (Dz. U. z 2004 r., nr 168, poz.1764),

10) rozporządzeniem ministra środowiska z 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów, objętych ochroną (Dz. U. z 2004 r., nr 168, poz.1765),

11) etykietą-instrukcją stosowania określonego (nazwa han- dlowa) środka ochrony roślin,

12) opracowaniem pt.: „Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w 2008 roku” (IBL, 2008 rok),

13) rozporządzeniem MŚ z 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r., nr 161, poz. 1141),

14) rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 4 paź-
dziernika 2001 r. w sprawie wymagań technicznych dla opryskiwaczy (Dz. U. z 2001 r., nr 121, poz.1303),

15) rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 24 czer-
wca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych (Dz. U. z 2002 r. , nr 99, poz. 896, z późn zmianami),

16) rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 grudnia 2002 r. w spra-
wie gatunków zwierząt chronionych, wyrządzających szkody, za które odpowiada Skarb Państwa (Dz. U. nr 205, poz.1732),

17) rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 26 marca 2004 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. z 2004 r., nr 61, poz. 571,
z późn. zmianami),

18) wytycznymi w sprawie doskonalenia gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych, stanowiącymi załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11A dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 11 maja 1999 roku (znak: ZG-7120-2/99)

19) Instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej (DGLP Warszawa, 1997 rok),

20) wytycznymi ograniczania liczebności pędraków chrabąszczowatych, ze szczególnym uwzględnieniem gruntów porolnych (IBL, 2000 rok),

21) broszurą pt.: „Środki ochrony roślin zalecane do stosowania w leśnictwie w roku 2008” (IBL, 2007 rok).

§ 6

Nadleśniczowie nadleśnictw, na terenie których będą wykonywane zabiegi ratownicze, odpowiadają za techniczne i organizacyjne warunki prawidłowego przebiegu zabiegów ograniczających zagrożenia lasów ze strony czynników szkodotwórczych. Działania te powinny uwzględniać w szczególności:

1) wyegzekwowanie od wykonawców usług lotniczych spełnienia warunków technicznych zawartych w umowach oraz zapewnienie realizacji obowiązków wynikających z tych umów dla jednostek Lasów Państwowych,

2) przekazanie do DGLP (za pośrednictwem RDLP) danych dotyczących obszarów leśnych, przewidywanych do zabiegów lotniczych w 2008 r. – współrzędne geograficzne lotnisk i pól zabiegowych – w celu uzyskania zgody na loty agrolotnicze,

3) zorganizowanie przeszkolenia pracowników jednostek LP, kierowanych do udziału w akcjach ratowniczych, w zakresie stosowanych metod i środków ochrony lasu oraz wymagań, wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

4) zapewnienie odbioru ilościowego i jakościowego środków ochrony roślin, dostarczanych na potrzeby ograniczania liczebności szkodliwych owadów oraz dopilnowanie prawidłowej ich dystrybucji,

5) zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych, niezbędnego wyposażenia i udzielanie wszechstronnej pomocy w organizacji i funkcjonowaniu TSOL,

6) nadzór nad przebiegiem przygotowań do zabiegów ratowniczych oraz bieżąca kontrola realizacji zadań ochronnych,

7) składanie, za pośrednictwem RDLP, do DGLP cotygodniowych meldunków o zaawansowaniu realizacji zabiegów ratowniczych w lasach, w czwartki, drogą elektroniczną, na drukach stanowiących załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia – meldunek powinien zawierać: nazwę szkodnika liściożernego (lub zespołu szkodników), powierzchnię zabiegu (w kolejnych meldunkach narastająco), zastosowany środek ochrony roślin (nazwa handlowa) oraz jego zużycie, rodzaj sprzętu opryskującego (samolot, helikopter, aparatura naziemna),

8) opracowanie sprawozdania końcowego z przebiegu zabiegów ratowniczych w 2008 roku na terenie RDLP, wykonywanych techniką lotniczą oraz sprzętem naziemnym – RDLP przekazują to sprawozdanie do DGLP po całkowitym zakończeniu akcji zwalczania szkodników liściożernych techniką lotniczą i naziemną.

§ 7

Zobowiązuję głównego inspektora Lasów Państwowych do uwzględnienia problematyki realizacji niniejszego zarządzenia oraz szczegółowych zadań z zakresu ograniczania liczebności szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach, określonych w „Instrukcji ochrony lasu”, w bieżącej działalności kontrolnej Inspekcji Lasów Państwowych.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY

LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan