Zarządzenie nr 25/2008

28.06.2016
Na podstawie § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r., w związku z art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity w Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, z późn. zm.) oraz § 10 zarządzenia nr 6 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 8 lutego 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zarządzam, co następuje.

§ 1

1. Powołuję zespół zadaniowy (zwany dalej zespołem) do prowadzenia testów wstępnych scentralizowanego Systemu Informatycznego Lasów Państwowych, realizowanego w ramach prac przewidzianych zarządzeniem nr 42 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 4 lipca 2007 r. w sprawie realizacji programu rozwojowego pt.: „Centralizacja Systemu Informatycznego Lasów Państwowych”, zwanego dalej projektem centralizacji SILP.

2. W skład zespołu wchodzą:

• Dorota Walczak, RDLP Warszawa – przewodnicząca,

oraz członkowie:

• Celina Wielkowska – Nadleśnictwo Wyszków,

• Agnieszka Czarnogłowska – Nadleśnictwo Celestynów,

• Zofia Skoczeń – Nadleśnictwo Pułtusk,

• Marek Komorowski – Nadleśnictwo Drewnica,

• Maria Leszczyńska – Nadleśnictwo Sokołów,

• Grzegorz Uss – Nadleśnictwo Łuków,

• Marek Zeller – Nadleśnictwo Jabłonna,

• Marcin Obrzyński – RDLP w Warszawie.

3. Pracami zespołu kieruje i koordynuje przewodnicząca.

4. Zespół jest uprawniony do otrzymywania, ze wskazanych przez siebie jednostek, danych – w tym kopii dokumentów i kopii baz danych SILP – niezbędnych do przeprowadzenia testów.

5. Przewodnicząca jest uprawniona do zapraszania innych osób do prac zespołu w celach doradztwa i konsultacji.

§ 2

1. Zadaniem zespołu jest praktyczne sprawdzenie zgodności założonych i uzyskanych wyników procesu modyfikacji oprogramowania i struktury bazy, powstałych w ramach programu centralizacji SILP na wszystkich etapach jego realizacji, na podstawie opracowanej przez zespół, każdorazowo, procedury testowania oraz przekazanych przez kierownika projektu centralizacji SILP założeń tych modyfikacji.

2. Zasady i metodyka testowania:

a) praktyczne sprawdzenie poprawności zastosowanych rozwiązań oraz ich przydatności, przyjętych w ramach realizacji projektu centralizacja SILP, powinno być realizowane poprzez test programu i bazy, polegający na podstawianiu do systemu danych rzeczywistych, kontrolę poprawności raportów i innych funkcji systemu, a także porównywaniu wyników z realizacją tych procesów na serwerze referencyjnym, w ramach poszczególnych etapów realizacji projektu;

b) testy powinny być prowadzone według przygotowanej przez zespół testowy procedury testowej, określającej sposób oraz etapy prowadzenia testów, ze szczególnym wskazaniem obszarów wymagających dokładnego sprawdzenia, poprawności działania i prawidłowości otrzymywanych wyników opracowywanych na każdym etapie realizacji projektu na podstawie założeń przekazanych przez kierownika projektu centralizacji SILP;

c) każdy etap testowania będzie udokumentowany protokołem – protokoły z testu:

• będą zawierać wykaz przeprowadzonych testów oraz szczegółowy ich opis, jeśli uzyskano wynik negatywny;

• mogą zawierać propozycje zmian w funkcjonowaniu SILP, związanych z wdrożeniem modyfikacji oprogramowania i baz; ewentualne wprowadzenie tych zmian podlega standardowej procedurze wprowadzania modyfikacji funkcjonowania SILP.

§ 3

1. Przeprowadzenie testu każdorazowo zleca kierownik projektu centralizacji SILP.

2. Przewiduje się, że spotkania zespołu odbywać się będą raz na jeden lub dwa miesiące w Ośrodku Szkoleniowym przy Nadleśnictwie Wyszków, w terminach zależnych od harmonogramu realizacji zadań przewidzianych zarządzeniem nr 42 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 4 lipca 2007 r. w sprawie realizacji programu rozwojowego pt.: „Centralizacja systemu informatycznego Lasów Państwowych”.

3. Zobowiązuję kierownika projektu centralizacji SILP do opracowywania terminarza spotkań zespołu testowego z co najmniej kwartalnym wyprzedzeniem.

4. Po zakończeniu etapu testowania, przewodnicząca zespołu przekazuje protokół z testów kierownikowi projektu centralizacji SILP.

5. Zespół kończy pracę wraz z zakończeniem projektu centralizacja SILP.

§ 4

1. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, zwana dalej DGLP, zapewni wyposażenie zespołu testowego w odpowiednią infrastrukturę techniczną.

2. Koszt funkcjonowania zespołu, którego poziom określa naczelnik Wydziału Informatyki DGLP w porozumieniu z naczelnikiem Wydziału Analiz Ekonomicznych i Planowania DGLP, będzie uwzględniany w planie finansowo-gospodarczym DGLP oraz planach finansowo-gospodarczych jednostek organizacyjnych członków zespołu:

a) koszty planowanych wynagrodzeń będą uwzględniane
w planie finansowo-gospodarczym Nadleśnictwa Wyszków – zostaną zagwarantowane zwiększoną dotacją z funduszu leśnego dla nadleśnictwa;

b) koszty podróży służbowych będą uwzględniane w planach finansowo-gospodarczych jednostek organizacyjnych członków zespołu – zostaną zagwarantowane zwiększoną dotacją z funduszu leśnego;

c) koszty organizacji spotkań roboczych będą uwzględniane
w planie finansowo-gospodarczym DGLP.

§ 5

1. Wymagane w § 10, pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego DGLP porozumienie w sprawie zasad udziału pracowników spoza DGLP w pracach zespołu uznaje się za spełnione z mocy niniejszego zarządzenia.

2. Przewodnicząca i członkowie zespołu mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie określonych zadań rzeczowych poza godzinami pracy i terminami spotkań roboczych.

3. Szczegółowe kryteria wynagradzania uzgadniać będzie, w imieniu dyrektora generalnego Lasów Państwowych, naczelnik Wydziału Informatyki DGLP z przewodniczącą zespołu.

4. Dodatkowe wynagrodzenie dla członków zespołu będzie wypłacane na podstawie umowy zlecenia, zawartej – w imieniu dyrektora generalnego Lasów Państwowych – przez nadleśniczego Nadleśnictwa Wyszków, na wniosek przewodniczącej zespołu.

5. Dodatkowe wynagrodzenie dla przewodniczącej zespołu będzie wypłacane na podstawie umowy zlecenia, zawartej – w imieniu dyrektora generalnego Lasów Państwowych – przez nadleśniczego Nadleśnictwa Wyszków na wniosek naczelnika Wydziału Informatyki DGLP.

§ 6

1. Nadleśniczy Nadleśnictwa Wyszków:

• zapewni obsługę socjalno-bytową spotkań zespołu w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym przy Nadleśnictwie Wyszków w terminach zgodnych z terminarzem, o którym mowa w § 3, pkt 3 – kosztami tych spotkań nadleśniczy obciąży DGLP;

• w wymienionych wyżej terminach udostępni członkom zespołu sprzęt komputerowy i teleinformatyczny, będący na wyposażeniu Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego przy Nadleśnictwie Wyszków;

• zapewni obsługę w zakresie rozliczania kosztów funkcjonowania zespołu, o których mowa w § 5.

§ 7

Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, będący przełożonymi pracowników, o których mowa w § 1, umożliwią przewodniczącej i członkom zespołu udział w pracach zespołu.

§ 8

Zgodnie z wykazem, o którym mowa w zarządzeniu dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 4 lipca 2007 r. (znak: OR-013-3/07) w sprawie ustalenia standardowej klasyfikacji haseł służących grupowaniu aktów reglamentacji wewnętrznej dyrektora generalnego Lasów Państwowych, niniejsze zarządzenie należy do grupy aktów reglamentacji wewnętrznej, ujętych w pozycji 16e tego wykazu.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Jerzy Piątkowski