Zarządzenie nr 20/2008

28.06.2016
Na podstawie § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 roku w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam, co następuje.

§ 1

Zespół jest organem doradczym dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

§ 2

Działalność zespołu ma polegać na przedstawianiu dyrektorowi generalnemu Lasów Państwowych opinii i wniosków doradczych, stanowiących propozycje rozwiązań problemów lub spraw związanych z funkcjonowaniem oraz rozwojem sektora usług, a także doskonaleniem dotychczasowej współpracy Lasów Państwowych z przedstawicielstwami środowiska przedsiębiorczości leśnej, dotyczących w szczególności:

1) dotychczasowych relacji jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych z prywatnymi firmami usługowymi, zwłaszcza w obszarze kontraktowania usług leśnych;

2) analizy i oceny sytuacji na rynku usług leśnych, trendów i zachodzących zmian oraz opracowywania stosownych informacji z tym związanych;

3) poprawy warunków uzyskiwania przez firmy usługowe opłacalności prowadzonej działalności gospodarczej, umożliwiającej tym samym rozwój tych firm;

4) uzyskania przez przedsiębiorców leśnych statusu beneficjentów środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach wybranych programów sektorowych lub innych instrumentów pomocowych;

5) funkcjonowania kryteriów lub wymagań (umownych lub przewidzianych prawem) dla firm świadczących usługi na rzecz gospodarki leśnej, poprawiających jakość i fachowość usług oraz wymagania środowiskowe;

6) tworzenia postępu technologicznego w leśnictwie, pozwalającego na stosowanie nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska rozwiązań technicznych i technologicznych, bezpiecznych metod pracy oraz podnoszącego efektywność świadczonych usług;

7) potrzeb związanych z udostępnianiem przedsiębiorcom informacji o wdrażanych przez Lasy Państwowe nowych metodach gospodarowania, technikach i technologiach prac leśnych;

8) możliwości integrowania środowisk zawodowych przez organizowanie oraz udział we wspólnych przedsięwzięciach i imprezach natury współzawodnictwa pracy, sportowych, kulturalnych i innych.

§ 3

1. Zespół składa się z 8–12 osób reprezentujących, w równej liczbie, przedstawicieli Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych w Gołuchowie oraz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

2. Powołanie członków zespołu odbywa się na zasadach zgłoszenia kandydatów przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych oraz wyłonienia spośród pracowników Lasów Państwowych, za zgodą właściwych przełożonych.

§ 4

1. Członkowie zespołu powoływani są decyzją dyrektora generalnego Lasów Państwowych na okres 4 lat.

2. Zmiany w składzie zespołu w trakcie kadencji mogą mieć miejsce w sytuacjach:

a) pisemnej rezygnacji członka zespołu,

b) w wyniku długotrwałego nieuczestniczenia w pracach zespołu,

c) w innych okolicznościach (sytuacjach) uzasadniających konieczność zmiany.

3. Z potrzebą zmiany lub uzupełnienia składu występuje przewodniczący zespołu do dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

4. W skład zespołu na kolejny okres mogą być powołani ponownie członkowie ustępującego zespołu.

§ 5

Zespołem kieruje przewodniczący, powoływany przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Przewodniczący spośród grona członków ustanawia swojego zastępcę.

§ 6

1. Zespół działa w trybie spotkań (posiedzeń) roboczych.

2. Posiedzenia zespołu zwoływane są przez przewodniczącego zespołu, z co najmniej 7 dniowym, wyprzedzającym, zawiadomieniem członków zespołu, o terminie i miejscu posiedzenia. W sytuacjach szczególnych przewodniczący może zwołać posiedzenie zespołu w trybie pilnym.

3. Posiedzenia zespołu mogą być zwoływane również z inicjatywy dyrektora generalnego Lasów Państwowych, który informuje o tym przewodniczącego zespołu.

4. Przewodniczący zespołu jest upoważniony do:

1) zapraszania do prac zespołu w celach konsultacyjnych:

a) innych pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, za zgodą kierowników danej jednostki organizacyjnej;

b) przedstawicieli innych podmiotów gospodarczych, ośrodków naukowo-badawczych oraz organizacji społeczno-zawodowych i związków zawodowych;

2) zbierania informacji oraz zwracania się do kierowników jednostek organizacyjnych LP w sprawach związanych z pracami zespołu.

5. Przewodniczący zespołu zawiadamia osoby, o których mowa w ust. 4, o terminach posiedzeń zespołu.

§ 7

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, będący przełożonymi pracowników, umożliwią członkom zespołu udział w jego pracach, a koszty delegacji (przejazdy) tych pracowników odniosą w ciężar działalności administracyjnej danej jednostki.

2. Wszystkie pozostałe koszty związane z działalnością zespołu pokrywane są ze środków funduszu leśnego.

3. Koszty związane z uczestnictwem w zespole osób, o których mowa w § 6, ust. 4, pkt 1b, pokryje DGLP na podstawie stosownych uzgodnień przewodniczącego zespołu z dyrektorem generalnym Lasów Państwowych.

§ 8

Do współpracy z zespołem i pomocy w zakresie jego funkcjonowania wyznacza się Wydział Organizacji i Rozwoju Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

§ 9

Zgodnie z wykazem, o którym mowa w zarządzeniu nr 41 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 4 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia standardowej klasyfikacji haseł, służących grupowaniu aktów reglamentacji wewnętrznej dyrektora generalnego Lasów Państwowych – niniejsze zarządzenie należy do grupy aktów reglamentacji wewnętrznej, ujętej pod pozycją 3c tego wykazu.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Jerzy Piątkowski