Zarządzenie nr 17/2008

28.06.2016
Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (Przypis 1) – w wykonaniu zadania dyrektora generalnego Lasów Państwowych, określonego w § 8, ust. 1, pkt 5 Statutu (Przypis 2), zarządzam, co następuje.

W zarządzeniu nr 52A dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 31 października 2007 r. (znak: OM-906-1-349/07) w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (czyli WEWNĘTRZNY KODEKS LEŚNY HANDLOWY) wprowadza się zmiany.

§ 1

1. W rozdziale III, § 7 skreśla się ustępy od 5 do 12 włącznie.

§ 2

Rozdział III, § 8 otrzymuje brzmienie:

1. Komisja Leśno-Drzewna, jako organ opiniodawczo-doradczy dyrektora generalnego Lasów Państwowych zajmuje stanowisko w drodze opinii i uchwał w sprawach bieżących, wynikających z problematyki objętej zarządzeniem nr 52A.

2. Uchwały są przyjmowane w trybie głosowania jawnego lub tajnego podczas posiedzeń stacjonarnych lub zaocznych, prowadzonych z wykorzystaniem Portalu Leśno-Drzewnego.

3. Inicjowanie oraz tryb pracy komisji podano w załączniku 5 do niniejszego zarządzenia.

4. Praca w komisji jest nieodpłatna. Członkom komisji, na ich wniosek, przysługuje zwrot kosztów przejazdów na posiedzenia stacjonarne, stosownie do uregulowań wewnętrznych, obowiązujących w tym zakresie w Lasach Państwowych.

§ 3

Naczelnika Wydziału Marketingu i Promocji Produktów Leśnych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych zobowiązuje się do doprowadzenia do umieszczenia, bez zbędnej zwłoki, na stronie Portalu Leśno-Drzewnego ujednoliconego tekstu zarządzenia dyrektora generalnego Lasów Państwowych nr 52A z 31 października 2007 r. (znak: OM-906-1-349/07) w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (czyli WEWNĘTRZNY KODEKS LEŚNY HANDLOWY).

§ 4

Zgodnie z wykazem, o którym mowa w zarządzeniu nr 41 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 4 lipca 2007 r. (znak: OR-013-3/07) w sprawie ustalenia standardowej klasyfikacji haseł, służących grupowaniu aktów reglamentacji wewnętrznej dyrektora generalnego Lasów Państwowych, niniejsze zarządzenie należy do grupy aktów reglamentacji wewnętrznej, ujętej pod pozycją 1f oraz 9i.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem umieszczenia ujednoliconego tekstu, o którym mowa w § 1 i 2, na stronie Portalu Leśno-Drzewnego.

DYREKTOR GENERALNY

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Jerzy Piątkowski

Przypisy:

1. Statut Pańtswowego Gospodarstwa Leśnego z 18 maja 1994 r.; w § 6 Statutu Lasów Państwowych ustanowiono, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, dyrektor generalny Lasów Państwowych wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

2. W § 8, ust. 1, pkt 5 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe określono, że „dyrektor generalny Lasów Państwowych ustala w szczególności (...) zasady sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe....”.