Zarządzenie nr 11/2008

28.06.2016
Na podstawie § 6, w wykonaniu zadania określonego w § 8, ust. 1, pkt 5, korzystając z uprawnień danych w § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 roku w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, postanawiam, co następuje.

§ 1

Powołuję zespół zadaniowy ds. nowelizacji zasad sprzedaży drewna w celu wypracowania założeń i wytycznych, dotyczących sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, które będą obowiązywały w 2009 roku.

§ 2

Skład osobowy zespołu zadaniowego:

Przewodniczący – Kazimierz Szabla, dyrektor RDLP Katowice.

Sekretarz – Tadeusz Wilczyński, nadleśniczy Nadleśnictwa Głęboki Bród.

Członkowie:

Leszek Banach – dyrektor RDLP Zielona Góra,

Jan Karetko – dyrektor RDLP Olsztyn,

Tadeusz Baryła – zastępca dyrektora ds. ekonomicznych RDLP Łódź,

Stanisław Kostka-Wisiński – dyrektor Zakładu Informatyki LP,

Andrzej Ballaun – naczelnik Wydziału Marketingu i Promocji Produktów Leśnych DGLP,

Maria Jolanta Kicka-Pilewska – główny specjalista w Wydziale Marketingu i Promocji Produktów Leśnych DGLP,

Zbigniew Mierzejewski – naczelnik Wydziału Marketingu RDLP Szczecinek,

Andrzej Miara – naczelnik Wydziału Marketingu RDLP Krosno,

Zyta Bałazy – nadleśniczy Nadleśnictwa Szklarska Poręba.

§ 3

Termin zakończenia prac i przedłożenia propozycji dotyczących zmian w zasadach sprzedaży ustalam na 31 marca 2008 r.

§ 4

Przewodniczący zespołu może poszerzyć jego skład, wykazany w § 2, o osoby występujące w charakterze ekspertów.

§ 5

Wymagane Regulaminem Organizacyjnym Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (zwanej dalej DGLP) uzgodnienie w sprawie udziału pracowników spoza DGLP w zespołach zadaniowych uznaje się za spełnione z mocy niniejszego zarządzenia poprzez przyjęcie, iż kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, będących przełożonymi pracowników, o których mowa w § 1, umożliwią członkom zespołu udział w pracy zespołu, a koszty delegacji (przejazdy) tych pracowników odniosą w ciężar działalności administracyjnej danej jednostki. Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokryje DGLP.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Jerzy Piątkowski