Zarządzenie nr 7/2008

28.06.2016
Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (Przypis 1), zwanego dalej statutem – w wykonaniu zadania ogólnego dyrektora generalnego Lasów Państwowych, określonego w art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, z późniejszymi zmianami), a także zadań szczegółowych dyrektora generalnego Lasów Państwowych, powołanych w § 8, ust. 1, pkt. 1, zarządzam, co następuje.

§ 1

1. Uznaje się za drzewa mateczne (doborowe), drzewa o numerach 9887–10 045, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1.

2. Drzewa mateczne wymienione w ust. 1, wpisuje się do Rejestru drzew matecznych.

§ 2

1. Drzewa mateczne wyłącza się od wyrębu oraz innego użytkowania, łącznie z towarzyszącymi drzewami porównawczymi oraz otuliną.

2. Otulinę drzewa matecznego stanowi otaczający drzewostan,
rosnący na powierzchni kołowej o promieniu równym wysokości drzewa matecznego (do 30 m).

3. W otulinie wykonuje się tylko niezbędnie cięcia sanitarne lub selekcyjne oraz inne zabiegi pielęgnacyjne wynikające z planu urządzenia lasu, przewidziane dla wydzielenia, w którym rośnie drzewo mateczne.

§ 3

Do drzew matecznych, o których mowa w § 1, mają zastosowanie przepisy określone w zarządzeniu nr 7A dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 7 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony leśnych zasobów genowych na potrzeby nasiennictwa i hodowli drzew leśnych (zn. spr.: ZG/7130/32/2005).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Jerzy Piątkowski

Przypisy:

1. Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. W § 6 Statutu Lasów Państwowych postanowiono, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także w wykonaniu innych przepisów prawnych dyrektor generalny LP wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych. Przepis § 6 Statutu Lasów Państwowych stanowi jedyną podstawę (delegację) do wydawania przez dyrektora generalnego
Lasów Państwowych zarządzeń oraz podejmowania decyzji zarządczych.