Zarządzenie nr 2/2008

28.06.2016
Na podstawie § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r., a także w związku z art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435 z późn. zm.) zarządzam, co następuje.

§ 1

W skład zespołu zadaniowego ds. tworzenia raportów SILP powołuję Pana Huberta Kowalczyka z Nadleśnictwa Karwin (RDLP Szczecin).

§ 2

W zarządzeniu nr 2 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 12 stycznia 2004 r. w sprawie powołania zespołów zadaniowych ds. serwisu systemu informatycznego Lasów Państwowych wprowadza się następujące zmiany: § 2, pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Powołuję zespół zadaniowy ds. tworzenia raportów, zwany dalej zespołem, w składzie:

• Modest Winkowski, RDLP Poznań – przewodniczący

• Elżbieta Wolmann, RDLP Gdańsk – członek,

• Jan Filoda, Nadleśnictwo Krucz – członek,

• Krzysztof Matuszak, Nadleśnictwo Pniewy – członek,

• Marcin Pelcner, Nadleśnictwo Oborniki – członek,

• Krystyna Magiera, RDLP Poznań – członek,

• Hubert Kowalczyk, Nadleśnictwo Karwin – członek.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Jerzy Piątkowski