Decyzja nr 78/2008

28.06.2016
Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, jak też w związku z upoważnieniem zawartym w art. 33 ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.- Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, z późn. zm.) ustalam, co następuje.

§ 1

1. Powołuję komisję rekrutacyjną, zwaną dalej komisją, której zadaniem jest wyłonienie – w drodze postępowania rekrutacyjnego – kandydatów na stanowisko rzecznika prasowego Lasów Państwowych, w następującym składzie:

Przewodniczący: Sławomir Trzaskowski, dyrektor Centrum Informacyjnego LP.

Członkowie:

– Wojciech Fonder, naczelnik Wydziału Hodowli i Użytkowania Lasu DGLP,

– Anna Trzeciak–Wiszowata, naczelnik Sekretariatu Dyrektora Generalnego LP,

– Agnieszka Grzegorczyk, naczelnik Wydziału Kadr i Doskonalenia Zawodowego DGLP,

– Piotr Borkowski, p.o. naczelnika Wydziału Współpracy z Zagranicą DGLP.

2. Dopuszcza się wykonywanie swoich zadań przez komisję w niepełnym składzie, nie mniej jednak niż w obecności 4/5 członków, w tym jej przewodniczącego.

§ 2

Końcowym efektem pracy komisji będzie wyłonienie – spośród złożonych ofert – kandydatów do pracy na stanowisku rzecznika prasowego Lasów Państwowych i przedłożenie ich dyrektorowi generalnemu Lasów Państwowych, w celu ostatecznego wyboru.

§ 3

Zakończenie pracy komisji nastąpi nie później niż 26 września 2008 r.

§ 4

Szczegółowy zakres prac komisji zostanie określony w regulaminie postępowania rekrutacyjnego, stanowiącym załącznik
do decyzji (bez publikacji – przyp. red.).

§ 5

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY

LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan