Decyzja nr 14/2008

28.06.2016
Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (Przypis 1) – w wykonaniu zadania dyrektora generalnego Lasów Państwowych, określonego w § 8, ust. 1, pkt 5 Statutu (Przypis 2) oraz załącznika nr 1, § 11 zarządzenia nr 52A dyrektora generalnego Lasów Państwowych – postanawiam co następuje.

§ 1

Przy rozpatrywaniu odwołań od wyników rokowań w Portalu Leśno-Drzewnym, dotyczących sprzedaży drewna na 2008 rok uwzględnione zostaną:

1. Średnia ocena z ceny I i II etapu rokowań internetowych;

2. Procent przypisu drewna po I i II etapie rokowań internetowych (rys. nr 1 - przyp. red.)

§ 2

Realizacja § 1 następuje według niżej podanego schematu:

§ 3

Przy rozpatrywaniu odwołań należy uwzględnić wszystkie firmy, które złożyły odwołania od wyników rokowań internetowych na 2008 rok.

§ 4

1. Przy rozpatrywaniu odwołań przyjmuje się jednolitą zasadę ustalania cen dla odbiorców.

2. Drewno zostanie zaproponowane po cenach górnych z oferty sprzedaży nadleśnictwa (cena maksymalna), za wyjątkiem surowca liściastego nieobłożonego ofertami na etapie rokowań internetowych, traktowanego jako surowiec zastępczy (cena minimalna).

§ 5

Według reguły podanej w § 2, Wydział Marketingu i Promocji Produktów Leśnych DGLP, na podstawie otrzymanej bazy danych z ZILP, sporządzi zestawienie firm według RDLP, wraz z określeniem ilości surowca drzewnego przewidzianego do rozpatrzenia. Zestawienie to będzie stanowić dla dyrektorów RDLP podstawę do realizacji odwołań.

§ 6

1. W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się możliwość zamiany grup handlowych – brak akceptacji ze strony odbiorcy oznacza redukcję ostatecznego przypisu.

2. W terminie do 31 marca 2008 r. RDLP przekażą wykazy odbiorców z ilością surowca (z podziałem na grupy handlowe) do ZILP, który zobowiązany jest do publikacji materiału w Portalu Leśno-Drzewnym.

§ 7

Informacja dotycząca wyniku rozpatrzonego odwołania w Portalu Leśno-Drzewnym, zostanie przesłana do zainteresowanego odbiorcy przez Zakład Informatyki Lasów Państwowych, a w innego rodzaju odwołaniach informacja będzie przekazana przez Wydział Marketingu i Promocji Produktów Leśnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

§ 9

Przyjęte ustalenia są ostateczne w zakresie sprzedaży surowca na 2008 rok z wykorzystaniem Portalu Leśno-Drzewnego.

§ 10

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Jerzy Piątkowski

Przypisy:

1. Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r.; w § 6 Statutu Lasów Państwowych ustanowiono, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, dyrektor generalny Lasów Państwowych wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

2. W § 8, ust. 1, pkt 5 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe określono, że „dyrektor generalny Lasów Państwowych ustala w szczególności (...) zasady sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe....”.