Zarządzenie nr 56/2007

28.06.2016
Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (Przypis 2):

1. w wykonaniu uprawnienia dyrektora generalnego Lasów Państwowych określonego w art. 33, ust. 3, pkt 2 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Przypis 3),

2. w odpowiednim wykonaniu § 3 decyzji dyrektora generalnego Lasów Państwowych nr 95 z 4 października 2007 r. (zn.: ZG/PP--PROW/1-6/2007) (Przypis 4),

3. uwzględniając wniosek dyrektora Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych zawarty w piśmie D/jz/364-657/07 z 30 sierpnia 2007 r. (Przypis 5) – zarządzam, co następuje.

§ 1

1. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, zwane dalej centrum, stanowi inną jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 32, ust. 2, pkt 4 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach:

1) utworzoną z dniem 1 listopada 2006 r. na podstawie decyzji nr 73 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 31 października 2006 r (znak: OR-015-5/06 ) (Przypis 6);

2) mającą, zgodnie z regulacjami decyzji, o której mowa w pkt.1.:

a) siedzibę w mieście stołecznym Warszawie,

b) zasięg działania obejmujący terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Struktura organizacyjna:

§ 2

1. Centrum, z zastrzeżeniem ust. 2–5, działa w ramach struktury organizacyjnej, utrwalonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dyrektor centrum ma uprawnienie do tworzenia, w trybie bieżącego kierowania centrum, zespołów zadaniowych składających się z podległych pracowników lub osób spoza centrum.

3. Dyrektor centrum ma uprawnienie do przydzielania, w trybie bieżącego kierowania centrum, podległych mu pracowników do wymagających tego komórek organizacyjnych centrum – innych aniżeli komórki, do których pracownicy ci są przypisani w ramach umowy o pracę.

4. Dla zachowania funkcjonalności centrum, dyrektor centrum, za zgodą dyrektora generalnego Lasów Państwowych, może tworzyć nowe komórki organizacyjne centrum.

5. Zmiana struktury organizacyjnej centrum w wykonaniu uprawnień dyrektora centrum, o których mowa w ust. 4, wymaga nowelizacji niniejszego zarządzenia.

Zadania do realizacji przez Centrum:

§ 3

1. Obszar zadaniowy centrum został utrwalony w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Działalność, którą prowadzi centrum, mieści się w ramach działalności usługowej:

1) dodatkowej w ramach gospodarki leśnej, z zastrzeżeniem działalności na rzecz zadań przypadających dyrektorowi generalnemu Lasów Państwowych w zakresie zarządzania funduszem leśnym w części przeznaczonej na udzielanie pomocy publicznej, o której mowa w lit. d, na rzecz zadań przypadających:

a) Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe jako zamawiającemu w rozumieniu prawa zamówień
publicznych (zadania zespołu ds. zamówień publicznych),

b) dyrektorowi generalnemu Lasów Państwowych w zakresie przedsięwzięć, o których mowa w art. 33, ust. 3, pkt 3) i 8) ustawy o lasach (Przypis 7), finansowanych (lub współfinansowanych) ze środków zewnętrznych (zadania zespołu ds. budżetów zewnętrznych, a także – w razie takiej potrzeby – zespołu ds. kontroli),

c) dyrektorowi generalnemu Lasów Państwowych w związku z występowaniem Lasów Państwowych w roli prowadzącego gospodarstwo leśne, realizujące program działań ukierunkowanych na zwiększone pochłanianie dwutlenku węgla przez lasy (Przypis 8) (zadania zespołu ds. akumulacji węgla),

d) dyrektorowi generalnemu Lasów Państwowych w zakresie zarządzania funduszem leśnym w części przeznaczonej na udzielanie pomocy publicznej (Przypis 9) oraz dotyczącej wydatkowania, przypadających Lasom Państwowym, środków pieniężnych, pochodzących z:

– aukcji na uprawnienia do emisji (Przypis 10),

– zbywania jednostek pochłaniania (Przypis 11),
(jako zadania zespołu ds. akumulacji węgla oraz zespołu ds. budżetów zewnętrznych, a także – w razie takiej potrzeby – zespołu ds. kontroli);

2) poza gospodarką leśną, na rzecz zadań:

a) administracji rządowej, zlecanych do realizacji Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe w zakresie wdrażania Priorytetu V Sektorowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (zadania
zespołu ds. Priorytetu V POIiŚ, a także – w razie takiej potrzeby – zespołu ds. kontroli), pod warunkiem uzyskania przez centrum statusu jednostki pośredniczącej II stopnia,

b) administracji rządowej w zakresie wypełniania jej zobowiązań sprawozdawczych na rzecz Krajowego Centrum Inwentaryzacji Emisji (zadania zespołu ds. akumulacji węgla), pod warunkiem zlecenia takich zadań przez ministra właściwego do spraw środowiska,

c) administracji rządowej w zakresie:

– prowadzenia aukcji na uprawnienie do emisji,

– systemu zarządzania jednostkami pochłaniania,
pod warunkiem odpowiednich uregulowań prawnych lub zlecenia przez ministra właściwego do spraw środowiska dyrektorowi generalnemu Lasów Państwowych zadań w tym zakresie z uwzględnieniem ust. 3 (zadania zespołu ds. akumulacji węgla, a także – w razie takiej potrzeby – zespołu ds. kontroli),

d) zlecanych przez Komisję Europejską lub inny podmiot w odniesieniu do obsługi instrumentu Life+ (zadania zespołu ds. Life+, a także – w razie takiej potrzeby – zespołu ds. kontroli),

e) na rzecz partnerów Lasów Państwowych w zakresie pomocy udzielanej im na warunkach rynkowych, w konstruowaniu przez nich programów rozwojowych, w tym z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (zadanie zespołu ds. pomocy partnerskiej).

3. W ujęciu analitycznym zadania zespołu ds. akumulacji węgla będą mogły docelowo obejmować:

a) przygotowywanie ogłoszeń do zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej o terminach aukcji na uprawnienia do emisji oraz doprowadzanie do zamieszczenia tych ogłoszeń na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,

b) przygotowywanie projektu decyzji o cenie wyjściowej uprawnień do emisji, zbywanej na aukcji,

c) prowadzenie aukcji na uprawnienia do emisji,

d) wykonywanie czynności mających na celu wybór projektów do realizacji ze środków funduszu leśnego, pochodzących z aukcji na uprawnienia do emisji,

e) podpisywanie umów z wykonawcami projektów, o których mowa w pkt. 4),

f) przygotowywanie projektu informacji z przebiegu aukcji oraz z wydatkowania środków będących wpływami z aukcji,

g) przygotowywanie projektów decyzji zatwierdzających uczestnictwo określonych podmiotów w systemie zarządzania jednostkami pochłaniania,

h) projektowanie i wdrażanie, w formie elektronicznej bazy danych, rejestru beneficjentów systemu zarządzania jednostkami pochłaniania,

i) prowadzenie rejestru, o którym mowa w pkt. 8,

j) założenie i utrzymanie centralnej elektronicznej bazy danych o cechach, składających się na charakterystykę taksacyjną lasów, wchodzących w skład: nadleśnictw, gospodarstw leśnych, grup gospodarstw leśnych oraz pozostałych gospodarstw leśnych, a także składających się na charakterystykę gruntów wylesionych, niezbędnej do generowania:

– projektu planu rozdziału jednostek pochłaniania,

– sprawozdań Lasów Państwowych z pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy,

– raportu końcowego z pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy,

k) analizowanie i wydawanie opinii w sprawie wniosków kierowanych do dyrektora generalnego Lasów Państwowych o przeznaczenie środków funduszu leśnego, o których mowa w art. 58, ust. 3 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach, na zorganizowanie, założenie i prowadzenie bazy danych, o której mowa w ust. 10, albo na pokrycie kosztów stworzenia własnej bazy danych przez wnioskodawcę, jak też przygotowywanie projektów decyzji dyrektora generalnego Lasów Państwowych ww. sprawach,

l) doprowadzanie do opracowania i zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej aplikacji informatycznej, adresowanej do pozostałych gospodarstw leśnych,

m) gromadzenie, przetwarzanie oraz kolportaż informacji pochodzących ze stałych powierzchni prognostycznych, ukierunkowanych na doskonalenie systemu zarządzania jednostkami pochłaniania,

n) sporządzanie prognozy udziału lasów w pochłanianiu,

o) sporządzanie projektu planu rozdziału jednostek pochłaniania,

p) sporządzanie sprawozdania z udziału Lasów Państwowych w pochłanianiu, w poszczególnych latach okresu rozliczeniowego,

q) przygotowywanie oceny sprawozdań z udziału lasów w pochłanianiu dwutlenku węgla w poszczególnych latach okresu rozliczeniowego,

r) prowadzenie kont beneficjentów systemu zarządzania jednostkami pochłaniania,

s) dyrektor generalny Lasów Państwowych na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw środowiska zezwalających na zbywanie jednostek pochłaniania za poszczególne lata okresu rozliczeniowego, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej zawiadomienie o terminie ogłoszenia oferty zbycia jednostek pochłaniania i warunkach tego zbycia,

t) wykonywanie czynności faktycznych o charakterze pomocniczym, związanych z ze zbywaniem jednostek
pochłaniania, w tym jednostek pochłaniania tworzących rezerwę,

u) wykonywanie czynności faktycznych o charakterze pomocniczym, związanych z podziałem środków
pieniężnych pochodzących ze zbywania jednostek pochłaniania,

v) sporządzanie projektu raportu końcowego z pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy w okresie rozliczeniowym,

w) sporządzanie projektu sprawozdania finansowo-rzeczowego z wykorzystania środków ze zbycia jednostek
pochłaniania w okresie rozliczeniowym.

4. Szczegółowy zakres zadań centrum ujmuje się w jego regulaminie organizacyjnym.

5. Szczegółowy zakres zadań do wykonania przez centrum w wymiarze ilościowym oraz wartościowym jest corocznie ujmowany w planie finansowo-gospodarczym centrum.

Umocowanie do działania i reguły działania Rady Centrum i dyrektora Centrum:

§ 4

1. Na podstawie § 28, ust. 3 Statutu Lasów Państwowych (Przypis 12) – dyrektor centrum jest podporządkowany Radzie Centrum.

2. Dyrektor centrum jest obowiązany do zatrudnienia w charakterze członków Rady Centrum:

1) specjalisty w zakresie ochrony środowiska,

2) do dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowej,

3) przedstawiciela Ministerstwa Finansów,

4) przedstawiciela Ministerstwa Środowiska.

3. Dyrektor centrum jest obowiązany do przedstawiania zamiaru zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 2, w charakterze członków Rady Centrum ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

4. Sposób zatrudnienia oraz wysokość wynagrodzenia członków Rady Centrum, o których mowa w ust. 2, ustala dyrektor generalny LP w umowie zawieranej z członkiem Rady.

§ 5

Radzie Centrum przypadają następujące uprawnienia władztwa służbowego nad dyrektorem centrum:

1. ustalanie kwoty wolnych środków pieniężnych do utrzymywania na rachunku bankowym centrum jako zabezpieczenie zwrotu kwot pieniężnych nieprawidłowo przyznanych lub wydatkowanych przez beneficjentów Priorytetu V Sektorowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także:

a) beneficjentów instrumentu Life+ ,

b) beneficjentów realizujących projekty finansowane ze środków:

– pochodzących z aukcyjnej sprzedaży uprawnień do emisji,

– będących wynagrodzeniem prowadzących gospodarstwa leśne oraz pozostałe gospodarstwa leśne za ich udział w pochłanianiu dwutlenku węgla,

– z innych źródeł zewnętrznych, o ile po stronie centrum wystąpi prawna potrzeba utrzymywania wyżej wymienionej kwoty wolnych środków pieniężnych;

2. zatwierdzanie wysokości prowizji od wynagrodzeń pobieranych przez centrum, gdy podstawą wynagrodzeń jest koszt realizacji zadań;

3. zatwierdzanie regulaminu audytu wewnętrznego;

4. opiniowanie rocznego planu finansowo-gospodarczego centrum;

5. zarządzanie działań kontrolnych w centrum z wykorzystaniem stanowiska audytora oraz Inspekcji Lasów Państwowych;

6. zatwierdzanie wyników kontroli, o których mowa w ppkt. 5);

7. wydawanie decyzji (zarządzeń) pokontrolnych;

8. wybór biegłego rewidenta;

9. opiniowanie sprawozdania finansowego centrum;

10. przyjmowanie (kwitowanie) sprawozdań, raportów oraz wszelkiej podobnej dokumentacji post factum, do sporządzania której obowiązane będzie centrum;

11. inne uprawnienia, które – w razie takiej potrzeby – zostaną utrwalone w odrębnych decyzjach dyrektora generalnego
Lasów Państwowych.

§ 6

1. Oświadczenia woli Rady Centrum zapadają w drodze consensusu lub głosowania w przypadku braku consensusu.

2. Rada Centrum swoje posiedzenia może odbywać korespondencyjnie z wykorzystaniem systemu komunikacji internetowej.

3. Rada Centrum działa na podstawie regulaminu Rady Centrum, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

§ 7

1. Stosunek pracy z dyrektorem centrum nawiązuje się z wykorzystaniem instytucji powołania.

2. Przy nawiązywaniu stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1, reprezentantem centrum jako pracodawcy jest dyrektor generalny Lasów Państwowych.

§ 8

1. Dyrektor centrum jako organ kierowniczy centrum, przez który prowadzi ono swoją działalność – jest uprawniony do władania majątkiem Skarbu Państwa, wyszczególnionym w § 14, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Władanie, o którym mowa w ust. 1, dyrektor centrum może prowadzić w ramach uprawnień majątkowych, o których mowa w § 15.

§ 9

Dyrektor centrum jest umocowany do posługiwania się w realizacji zadań centrum jego zdolnością do:

1) czynności cywilnoprawnych;

2) czynności pracowniczo-prawnych (przy zatrudnianiu pracowników centrum);

3) władztwa służbowego w stosunku do pracowników centrum;

4) czynności procesowych przed sądami w ochronie interesów Skarbu Państwa, do reprezentowania których centrum zostało utworzone.

§ 10

1. Dyrektor centrum w formie pisemnej dzieli kompetencje w obrębie centrum.

2. Przez podział kompetencji, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć:

1) przypisanie zadań do poszczególnych struktur wewnętrznych centrum;

2) przydzielenie do struktur wewnętrznych centrum składników majątkowych, znajdujących się we władaniu centrum;

3) umocowanie kierujących strukturami wewnętrznymi centrum do posługiwania się uprawnieniami majątkowymi oraz zdolnością do czynności prawnych, przysługującą centrum;

4) ustalenie zakresu odpowiedzialności, ciążącej na kierującymi strukturami wewnętrznymi centrum.

§ 11

1. Wszelkie oświadczenia woli Rady Centrum powinny być przekazywane dyrektorowi generalnemu Lasów Państwowych do wiadomości.

2. Dyrektor generalny Lasów Państwowych w razie powzięcia przekonania, iż oświadczenie woli Rady Centrum może być niezgodne z interesem Skarbu Państwa, do reprezentowania którego centrum zostało utworzone, jest obowiązany do skierowania tego oświadczenia na ręce ministra właściwego do spraw środowiska z prośbą o zbadanie tego oświadczenia w trybie ustawowego nadzoru, sprawowanego przez ten organ nad Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe.

3. Decyzja nadzorcza ministra środowiska, o której mowa w ust. 2, ma dla centrum moc wiążącą.

Dokumentacja formalna uprawniająca centrum do prowadzenia działalności:

§ 12

Na dokumentację podstawową legitymizującą centrum jako podmiot uprawniony do prowadzenia działalności składają się w szczególności:

1) zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON;

2) numer identyfikacji podatkowej NIP;

3) umowy rachunku bankowego;

4) plan kont centrum oraz wymagane prawem dokumenty opisujące reguły prowadzenia rachunkowości przez centrum;

5) zasady wynagradzania pracowników centrum;

6) regulaminy centrum: organizacyjny, pracy, Rady Centrum oraz dokumentacja podziału kompetencji, o którym mowa w § 10, ust. 1.

System finansowy centrum:

§ 13

1. Środki funduszu leśnego wydzielone na podstawie § 6, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. 94.134.692) (Przypis 13) w celu utworzenia centrum z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia z wszelkimi pochodnymi dla Rady Centrum oraz dyrektora centrum – 100 000 zł;

2) opłatę za korzystanie pomieszczeń biurowych centrum – 15 000 zł;

3) wynagrodzenie usług obcych – 45 000 zł;

4) delegacje i szkolenia – 10 000 zł;

5) zakup wyposażenia biura – 30 000 zł;

6) zakup środków trwałych – 100 000 zł;
kwoty niewykorzystane w roku 2006 mogą być wydatkowane w ramach planu finansowo-gospodarczego centrum na rok 2007, jednak bez prawa do używania na pozycje wydatkowe, o których mowa w pkt. 1–3, oraz na delegacje niezwiązane ze szkoleniami.

2. Do końca 2007 roku dyrektor centrum przedłoży sprawozdanie z wydatkowania środków przelanych do centrum jako środki funduszu leśnego, o których mowa w ust. 1.

§ 14

1. Centrum w realizacji swojej działalności ma uprawnienie do korzystania z aktywów utrwalonych w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Dyrektor centrum może w szczególności przyjmować na stan ewidencyjny centrum środki trwałe i wyposażenie od innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w trybie regulacji zawartych w odrębnym zarządzeniu dyrektora generalnego Lasów Państwowych (Przypis 14), jeśli okaże się to uzasadnione i możliwe.

3. Centrum, w razie zaistnienia odpowiednich regulacji prawnych, będzie mogło przysługiwać również prawo do władania – w ujęciu pozabilansowym – należącymi do Skarbu Państwa składnikami majątkowymi w postaci uprawnień do emisji, przeznaczonymi do zbycia w systemie aukcyjnym oraz w postaci jednostek pochłaniania, związanymi z efektami pochłaniania przez lasy dwutlenku węgła z atmosfery w wyniku zalesiania gruntów, wylesiania gruntów oraz określonych działań w zakresie gospodarki leśnej.

4. Wszystkie składniki majątkowe, o których mowa w ust. 1–3, należy traktować jako:

1) należące do Skarbu Państwa pod prawnym tytułem:

a) własności,

b) najmu, dzierżawy, użytkowania lub innym tytułem posiadania zależnego przez Skarb Państwa;

2) nabyte (wytworzone, przejęte) przez centrum w zarząd Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych do korzystania, używania i ewidencji (w tym ewidencji księgowej, z zastrzeżeniem art. 3, ust. 4 ustawy o rachunkowości) przez centrum w sposób i zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań.

§ 15

1. W realizacji swoich zadań centrum przysługują następujące uprawnienia majątkowe:

1) prawo do nabywania składników majątkowych poprzez:

a) wytwarzanie we własnym zakresie,

b) przejmowanie od innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,

c) zakup,

d) nabycie w drodze darowizny,

e) nabycie w posiadanie zależne od podmiotów spoza Lasów Państwowych,

2) prawo do korzystania ze składników majątkowych nabytych przez centrum do prowadzenia przypisanej mu działalności, w szczególności prawo do:

a) zaciągania uprawnionych zobowiązań,

b) uzyskania uprawnionych przychodów i zysków nadzwyczajnych,

c) ponoszenia uprawnionych kosztów i strat nadzwyczajnych,

d) ponoszenia uprawnionych, tzw. pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych, o których mowa w ustawie o rachunkowości, oraz kosztów i przychodów finansowych,

e) prowadzenia uprawnionych rozrachunków i rozliczeń (w tym rozrachunków i rozliczeń o charakterze publicznoprawnym oraz wewnątrzinstytucjonalnym),

3) prawo do przesuwania zbędnych składników majątkowych w trybie zarządzenia dyrektora generalnego Lasów Państwowych, o którym mowa w § 14, ust. 2.

2. Centrum nie ma bezpośrednich uprawnień do rozporządzania składnikami majątkowymi poza ramami zwykłego użytkowania. Szczególnie nie ma uprawnień do sprzedaży aktywów trwałych, a także wynajmowania, wydzierżawiania oraz obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi tych aktywów bez zgody dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

3. Rozporządzanie uprawnieniami do emisji oraz jednostkami pochłaniania, o których mowa w § 14, ust. 2, oraz środkami finansowymi pochodzącymi z tego rozporządzania, następuje na zasadach i w sposób określony przepisami prawa.

§ 16

1. Centrum jest uprawnione do osiągania następujących przychodów z działalności operacyjnej:

1) przychodów, będących wynagrodzeniem centrum, za czynności związane z:

a) prowadzeniem procesu zamówieniowego, gdy zamawiającym będzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (§ 3, ust. 2, pkt 1), lit. a),

b) pomocą w zarządzaniu środkami funduszu leśnego na pomoc publiczną oraz przeznaczonymi dla Lasów Państwowych środkami funduszu leśnego, pochodzącymi z aukcji uprawnieniami do emisji, jak też sprzedaży jed-nostek pochłaniania (§ 3, ust. 2, pkt 1, lit. d);

2) przychodów będących wynagrodzeniem centrum za czyn-ności związane z:

a) realizacją zadań zespołu ds. budżetów zewnętrznych w zakresie pomocy przy inicjowaniu, organizowaniu oraz koordynacji przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, realizowanych z udziałem środków zewnętrznych (§ 3, ust. 2, pkt 1, lit. b),

b) pomocą udzielaną dyrektorowi generalnemu Lasów Państwowych w wykonywaniu jego zadań, związanych
z występowaniem Lasów Państwowych w roli prowadzącego gospodarstwo leśne w rozumieniu przepisów ustawy o wspomaganiu redukcji emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (in spe).

3) przychodów będących (z zastrzeżeniem pkt. 2, lit. b) wynagrodzeniem centrum za całokształt zadań, wykonywanych za administrację rządową (§ 3, ust. 2, pkt 2, lit. c), związanych z:

a) prowadzeniem aukcji na uprawnienia do emisji,

b) wykorzystaniem środków pochodzących z aukcji na uprawnienia do emisji,

c) wykonywaniem czynności w ramach systemu zarządzania jednostkami pochłaniania;

4) przychodów będących wynagrodzeniem centrum za pomoc udzielaną ministrowi środowiska w zakresie corocznego przygotowywania danych do szacowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych i pochłaniania CO2 w ramach działania w sektorze 5 (Zmiany użytkowania ziemi i leśnictwo) – w związku z wypełnianiem przez Polskę zobowiązań wynikających z Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, a także wynikających z Protokołu z Kioto (§ 3, ust. 2, pkt 2, lit. b);

5) przychodów będących wynagrodzeniem centrum za czyn-ności wykonywane w ramach wdrażania Priorytetu V Sektorowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (§ 3, ust. 2, pkt 2, lit. a);

6) środków przekazywanych przez Komisję Europejską oraz inne podmioty na prowadzenie zespołu ds. Life+ (§ 3, ust. 2, pkt 2, lit. d);

7) przychodów będących wynagrodzeniem umownym centrum za pomoc udzielaną partnerom Lasów Państwowych w konstruowaniu przez nich programów rozwojowych (§ 3, ust. 2, pkt 2, lit. e);

8) tzw. pozostałych przychodów operacyjnych, których lista oraz sposób uzyskiwania powinny zostać szczegółowo opisane w planie kont centrum.

2. Z zastrzeżeniem wypadków, o których mowa w § 22, podstawą wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1, pkt 1, 2, 3 oraz 5 powinno być porozumienie, spisywane między dyrektorem generalnym Lasów Państwowych i dyrektorem centrum z tym, że:

1) wynagrodzenia te mają być kalkulowane na podstawie przewidywanych kosztów wykonania poszczególnych zadań, powiększonych o prowizję;

2) po stronie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych wynagrodzenia te stanowią:

a) ciężar kosztów funkcjonowania Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (ust. 1, pkt 1),

b) ciężar funduszu leśnego (ust.1, pkt 2),

c) środki uzyskiwane przez Lasy Państwowe na podstawie art. 54, ustawy z 28 września o lasach na prowadzenie zadań zlecanych Lasom Państwowym przez administrację rządową (ust. 1, pkt 3 oraz ust. 1, pkt 5).

3. Podstawą wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, pkt 4, powinna być umowa spisywana między dyrektorem centrum i Krajowym Administratorem Systemu Uprawnień do Emisji.

4. Podstawą wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, pkt 6, powinna być umowa spisywana między dyrektorem centrum i Komisją Europejską lub innym podmiotem.

5. Podstawą wynagrodzeń, o których mowa w ust.1, pkt 7, powinny być umowy spisywane między dyrektorem centrum i partnerami Lasów Państwowych.

§ 17

1. Ustalanie wynagrodzenia dyrektora centrum jest właściwością dyrektora generalnego Lasów Państwowych, działającego na podstawie przepisów właściwych w sprawie wynagradzania pracowników Służby Leśnej.

2. Wynagradzanie pozostałych pracowników centrum następuje zgodnie z zasadami zawartymi w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, obowiązującym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

§ 18

1. Koszty działalności operacyjnej centrum powinny być ewidencjonowane w układzie rodzajowym.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, mają być przenoszone na konta zespołu 5 działalności operacyjnej centrum z zachowaniem następujących reguł:

1) w każdym wypadku, w którym treść dokumentu poniesionych kosztów pozaosobowych na to pozwala, koszty te z kont zespołu czwartego mają być odnoszone bezpośrednio w koszty zadań realizowanych odpowiednio przez wyodrębnione w strukturze organizacyjnej centrum zespoły, tworzące tzw. pion merytoryczny; zasada, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, dotyczy w szczególności kosztów amortyzacyjnych (kosztów podobnych) w odniesieniu do składników majątkowych we władaniu centrum bezpośrednio przypisanych do poszczególnych komórek organizacyjnych pionu merytorycznego centrum;

2) wszyscy pracownicy centrum są obowiązani do prowadzenia miesięcznej ewidencji czasu pracy, w którym odzwierciedlają czas przeznaczony na rzecz zadań:

a) przypisanych do komórek organizacyjnych, o których mowa w ppkt. 1),

b) realizowanych przez komórki funkcjonalne, jeżeli czas pracy pracowników kwalifikuje się do uznania za czas służący realizacji zadań komórek pionu funkcjonalnego sensu stricte;

3) na podstawie ewidencji czasu pracy, o której mowa w ppkt. 2), koszty osobowe pracowników centrum (wynagrodzenie ze wszelkimi pochodnymi) co miesiąc będą dzielone na koszty realizacji zadań przez poszczególne komórki merytoryczne oraz koszty działalności komórek funkcjonalnych do „rozkluczenia”;

4) „rozkluczeniu” na koszty zadań komórek pionu merytorycznego podlegają koszty, o których mowa w pkt. 3), oraz operacyjne koszty pozaosobowe, niekwalifikujące się do odniesienia na konta zespołu 5 na warunkach, o których mowa w ppkt. 1) – „rozkluczenie” następuje na podstawie sumy kosztów przypisanych do poszczególnych komórek merytorycznych według postępowania opisanego w ppkt. 1) i 3).

3. Ilekroć w niniejszej decyzji jest mowa o kosztach realizacji zadań przez centrum jako o podstawie ustalania wynagrodzenia przysługującego centrum, należy przez to rozumieć koszty ustalone według rachunku kosztów opisanego w ust. 2.

§ 19

1. Podstawą gospodarki finansowej centrum w danym roku jest jego plan finansowo-gospodarczy, zatwierdzany przez Radę Centrum.

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, powinien składać się z następujących części składowych:

1) planu finansowo-rzeczowego wydatków w zakresie nabywania aktywów trwałych oraz działań doskonalących systemy funkcjonalne centrum;

2) stanu środków pieniężnych zapewniających możliwość zwrotu przez centrum środków pieniężnych nieprawidłowo pobranych lub wydatkowanych przez beneficjentów Priorytetu V Sektorowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także – z zastrzeżeniem § 5, pkt 1 – beneficjentów instrumentu Life+, beneficjentów środków pochodzących z aukcji uprawnieniami do emisji, beneficjentów środków pochodzących ze zbywania jednostek pochłaniania oraz beneficjentów środków z innych źródeł zewnętrznych;

3) analitycznej specyfikacji zadań merytorycznych do wykonania przez komórki organizacyjne pionu merytorycznego;

4) planu czasu pracy pracowników z podziałem na przewidywany na realizację zadań merytorycznych i zadania komórek funkcjonalnych sensu stricte;

5) planu zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników oraz zobowiązań wobec urzędu skarbowego i ZUS z tytułu wynagrodzeń;

6) planu amortyzacji, zużycia materiałów, zapotrzebowania na usługi obce;

7) planu przychodów oraz kosztów operacyjnych według komórek merytorycznych;

8) planu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, a także przychodów oraz kosztów finansowych;

9) planu obciążeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (kalkulowany bez uwzględniania efektu wspólnego rozliczania się LP z tego tytułu) oraz plan obciążeń z tytułu podatku VAT, jak też innych podatków i danin publicznych;

10) spodziewanego wyniku finansowego centrum brutto;

11) planu podziału wyniku finansowego centrum;

12) planu gospodarowania uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych oraz gospodarowania jednostkami pochłaniania;

13) rocznego planu płynności finansowej centrum.

3. Szczegółowa procedura sporządzania planu finansowo-gospodarczego centrum zostanie ustalona w odrębnym zarządzeniu dyrektora generalnego Lasów Państwowych, dotyczącym planowania finansowo-gospodarczego w Lasach Państwowych.

§ 20

W wykonaniu zadań zespołu ds. akumulacji węgla – dyrektor centrum działa jako jednostka wspomagająca dyrektora generalnego Lasów Państwowych w wykonaniu nałożonych na niego zadań w zakresie aukcji na uprawnienia do emisji i wykorzystania środków z tej aukcji oraz zarządzania jednostkami pochłaniania.

System zabezpieczenia dobrego wykorzystania środków pomocowych przepływających przez centrum:

§ 21

1. W celu zabezpieczenia możliwości zwrotu przez centrum środków pomocowych wadliwie przyznanych beneficjentom lub nieprawidłowo przez nich wydatkowanych, centrum będzie obowiązane do stałego utrzymywania na swoim rachunku bankowym kwoty środków pieniężnych, o której mowa w § 5, pkt 1.

2. Oświadczenie o zgodzie na zajęcie ww. środków będzie stanowić jedyne rozwiązanie, do stosowania którego dyrektor centrum jest upoważniony w wykonywaniu obowiązku zapewnienia prawidłowego wykorzystywania środków pomocowych, którymi operować będzie centrum.

3. Na mocy niniejszego zarządzenia dyrektora centrum zobowiązuje się – w każdym wypadku, w którym jest to możliwe – do umieszczania w umowie spisywanej z beneficjentami klauzuli ustalającej formę zabezpieczenia właściwego wykorzystania środków pomocowych, wiążącą tych beneficjentów (zajęcie rachunku beneficjenta, gwarancja bankowa udzielona beneficjentowi, inne instrumenty prawno-ekonomiczne).

4. W miarę potrzeby odtworzenia stanu środków, o którym mowa w ust. 1, dyrektor centrum jest obowiązany przeznaczać na to całość lub część zysku netto z działalności.

5. Jeżeli wypełnienie obowiązku wynikającego z oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, stworzy trwałe zagrożenie dla płynności finansowej centrum, skutkujące brakiem możliwości realizowania zadań na rzecz gospodarki leśnej (§ 3, ust. 2, pkt 1) – dyrektor generalny Lasów Państwowych będzie obowiązany do przekazania na jego konto odpowiedniej ilości środków pieniężnych, mających swoje pokrycie w funduszu leśnym (stosownie do normy art. 58, ust. 2, pkt 6 ustawy z 28 września 1991 roku o lasach). Środki funduszu leśnego będą przekazywane w formie dotacji lub środków stawianych do przejściowej dyspozycji.

Regulacje końcowe:

§ 22

W każdym wypadku, w którym dyrektor centrum będzie stroną umowy (porozumienia) w sprawie uzyskania dotacji celowej lub rozwojowej na realizację zadań administracji rządowej, albo uzyskania środków o podobnym charakterze (np. wynagrodzenie
za czynności wykonywane w ramach obsługi instrumentu Life+) – należy przyjmować, że działa on w granicach umocowania udzielonego mu przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

§ 23

Jeżeli wynikać to będzie z ostatecznych efektów procesu legislacyjnego, dotyczącego w szczególności:

1) Sektorowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;

2) zarządzania uprawnieniami do emisji oraz jednostkami pochłaniania;

3) rozwoju regionalnego;

4) sfery finansów publicznych;

5) innych spraw –

– niniejsze zarządzenie bez zbędnej zwłoki oraz z inicjatywy dyrektora centrum zostanie objęte niezbędnymi zmianami i uzupełnieniami.

§ 24

Zgodnie z wykazem, o którym mowa w zarządzeniu nr 41 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 4 lipca 2007 r. (znak: OR-013-3/07) w sprawie ustalenia standardowej klasyfikacji haseł służących grupowaniu aktów reglamentacji wewnętrznej dyrektora generalnego Lasów Państwowych, niniejsze zarządzenie należy do grupy aktów reglamentacji wewnętrznej, ujętej pod pozycją 3 b) i 5 f) tego wykazu.

§ 25

1. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc decyzja nr 73 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 31 października 2006 r. w sprawie utworzenia Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, działającego w formie organizacyjno-prawnej innej jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 32, ust. 2, pkt 4 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity ustalony w załączniku nr 1 do decyzji nr 9 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 2 marca 2007 r.), z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Z mocy niniejszego zarządzenia sankcjonuje się skutki prawne i faktyczne, jakie wystąpiły na mocy decyzji nr 73, o której mowa w ust. 1.

§ 26

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Andrzej Matysiak

Przypisy:

1. W art. 32, ust. 2, pkt 4 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. 05.45.435; Dz. U. 05.157.1315; Dz. U. 05.167.1399; Dz. U. 05.175.1460; Dz. U. 5.175.1462) ustanowiono, że w „skład Lasów Państwowych wchodzą (….) inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej”.

2. Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. W § 6 Statutu Lasów Państwowych ustanowiono, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych dyrektor generalny Lasów Państwowych wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3. W art. 33, ust. 3, pkt 2 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach ustanowiono, że „dyrektor generalny (…) tworzy, łączy, dzieli i likwiduje jednostki organizacyjne o zasięgu krajowym, o których mowa w art. 32, ust. 2, pkt 4 ustawy o lasach”.

4. Decyzja dyrektora generalnego Lasów Państwowych w sprawie w sprawie zmiany i uzupełnienia decyzji nr 43 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 10 maja 2007 r. w sprawie sposobu wykorzystania środków funduszu leśnego na prace związane z naprawą uszkodzeń powstałych w wyniku klęski suszy w uprawach leśnych założonych w okresie wiosny 2006 r. w ramach działania 5 Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – stosownie do art. 56, ust. 3 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach.

5. W powołanym piśmie dyrektor centrum, działając na podstawie § 2 załącznika nr 1 do decyzji nr 9 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 2 marca 2007 r., wnosi do dyrektora generalnego Lasów Państwowych o wyrażenie zgody na zmianę struktury organizacyjnej centrum, uzasadniając to przede wszystkim koniecznością dostosowania działania centrum do wymagań wytycznych ministra rozwoju regionalnego oraz ministra finansów odnoszących się do instytucji wdrażających programy operacyjne; w przytoczonym przez wnioskodawcę § 2 załącznika nr 1 do decyzji nr 9 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 2 marca 2007 r., w ust. 4 ustanowiono, że w celu: „zachowania funkcjonalności Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, dyrektor centrum, za zgodą dyrektora generalnego LP, może tworzyć nowe sekcje i samodzielne stanowiska pracy”. Mając na względzie, że wniosek
dyrektora centrum de facto poszedł dalej, niżby wynikało to z delegacji zawartej w cytowanym § 2 załącznika nr 1 do decyzji nr 9 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 2 marca 2007 r. – uwzględnienie tego wniosku stworzyło potrzebę wydania przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych odrębnej regulacji wewnętrznej, dotyczącej działania centrum, zastępującej decyzję, o której mowa poniżej, w przypisie nr 6.

6. Chodzi o decyzję dyrektora generalnego Lasów Państwowych w sprawie utworzenia Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, działającego w formie organizacyjno-prawnej innej jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 32, ust. 2, pkt 4 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity utrwalony w załączniku nr 1 do decyzji nr 9 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 2 marca 2007 r.

7. W art. 33, ust. 3 ustawy o lasach ustanowiono m.in., że dyrektor generalny Lasów Państwowych: „inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa” (pkt 3) oraz „organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych” (pkt 8).

8. Zadania Lasów Państwowych (jako prowadzącego gospodarstwo leśne) obejmują w szczególności:

a) przygotowanie i doprowadzanie do wprowadzenia w życie programu zwiększenia pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy zarządzane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,

b) sporządzanie okresowej prognozy udziału Lasów Państwowych w pochłanianiu dwutlenku węgla,

c) dokumentowanie rzeczywistego udziału Lasów Państwowych w pochłanianiu dwutlenku węgla,

d) prowadzenie informatycznej bazy danych o cechach składających się na charakterystykę taksacyjną lasu i charakterystykę gruntów wylesionych, pozwalającej na sporządzanie na nośnikach numerycznych i przesyłanie określonych danych do Krajowego Administratora,

e) prowadzenie stałych obiektów prognostycznych.

9. Zarządzanie przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych środkami funduszu leśnego nieprzeznaczonymi na finansowanie zadań w Lasach Państwowych nie jest przejawem działalności pomocniczej dyrektora generalnego Lasów Państwowych na rzecz gospodarki leśnej w nadleśnictwach; jest to w istocie działalność dyrektora generalnego Lasów Państwowych wykonywana z mocy ustawy z 28 września 1991 r. za administrację rządową; zadania te dyrektor generalny Lasów Państwowych wykonuje w ramach narzutu na utrzymanie jednostek nadrzędnych; działalność centrum w omawianym zakresie jest działalnością poza gospodarką leśną, w zakresie usług wewnątrzinstytucjonalnych na rzecz dyrektora generalnego Lasów Państwowych jako organu zarządzającego środkami funduszu leśnego, przeznaczonymi do udzielania pomocy publicznej.

10. Część przychodów ze sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji będzie mogła przypadać jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych jako beneficjentom; środki te – zgodnie z Protokołem z Kioto – muszą być przeznaczane na określone cele, w tym związane z gospodarką leśną; zarządzanie przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych środkami funduszu leśnego stanowi przejaw gospodarki leśnej.

11. Część przychodów ze sprzedaży jednostek pochłaniania będzie, w formie wynagrodzenia, przypadać jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych jako beneficjentom.

12. W § 28, ust. 3 Statutu Lasów Państwowych określono, że „Kierownik zakładu w zakresie swojego działania odpowiada przed organem, któremu został podporządkowany”.

13. W powołanym przepisie ustanowiono, że: „w planie finansowo-gospodarczym Lasów Państwowych zapewnia się środki na tworzenie, łączenie, dzielenie i likwidację nadleśnictw oraz zakładów”.

14. Chodzi o zarządzenie nr 85 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 26 października 1999 r. w sprawie szczegółowego postępowania przy przekazywaniu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych mienia i przedmiotów mienia znajdującego się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego (znak: G-2111-05p.342).