Zarządzenie nr 47/2007

28.06.2016
Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (Przypis 1), zwanego dalej statutem, a także w związku z upoważnieniem zawartym w art. 32, ust. 3, pkt 2) i art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, z późniejszymi zmianami) oraz z § 3, ust. 3 zarządzenia nr 30 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 29 listopada 1996 r. w sprawie obrębów leśnych, zarządza się, co następuje.

§ 1

Z obrębu leśnego Dziewicza Góra w Nadleśnictwie Łopuchówko wyłącza się oddziały: 110–171, 179–194, o łącznej powierzchni 1664 ha, wchodzące w skład leśnictw: Mechowo (814 ha) oraz Wierzonka (850 ha), które włącza się do obrębu leśnego Babki
w Nadleśnictwie Babki.

§ 2

W związku ze zmianą określoną w § 1, nadleśnictwa i ich obręby leśne mieć będą powierzchnię ogólną jak niżej:

1) Nadleśnictwo Babki 12 323 ha, w tym obręby leśne: Babki – 7476 ha i Kórnik – 4847 ha;

2) Nadleśnictwo Łopuchówko 24 126 ha, w tym obręby leśne: Kąty – 5836 ha, Łopuchówko – 5212 ha, Biedrusko – 9893 ha oraz Dziewicza Góra – 3185 ha.

§ 3

Określa się zasięg terytorialny Nadleśnictwa Babki oraz Łopuchówko zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 4

Zmiany określone w § 1–3 podlegają naniesieniu na leśnej mapie numerycznej lub na mapach topograficznych w skali 1:50 000 w jednostkach organizacyjnych wymienionych w tytule zarządzenia oraz w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

§ 5

Tracą moc wcześniejsze zarządzenia i decyzje dyrektora generalnego Lasów Państwowych w części dotyczącej określenia lub wprowadzenia zmian w powierzchni oraz w zasięgach terytorialnych nadleśnictw i obrębów leśnych, o których mowa w niniejszym zarządzeniu w § 1–3.

§ 6

Zgodnie z wykazem, o którym mowa w zarządzeniu nr 41 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 4 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia standardowej klasyfikacji haseł, służących grupowaniu aktów reglamentacji wewnętrznej dyrektora generalnego Lasów Państwowych, niniejsze zarządzenie należy do grup aktów reglamentacji wewnętrznej, ujętych pod pozycjami: 5 a), piąte tiret tego wykazu.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 stycznia 2008 r.

DYREKTOR GENERALNY

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Andrzej Matysiak

Przypisy:

1. Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r.; w § 6 Statutu Lasów Państwowych ustanowiono, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także w wykonaniu innych przepisów prawnych dyrektor generalny LP wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych - przepis § 6 Statutu Lasów Państwowych stanowi jedyną podstawę (delegację) do wydawania przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych zarządzeń oraz podejmowania decyzji zarządczych.