Zarządzenie nr 45/2007

28.06.2016
Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (Przypis 1) – w wykonaniu zadania dyrektora generalnego Lasów Państwowych, określonego w § 8, ust. 1, pkt. 5 Statutu (Przypis 2) – zarządzam, co następuje.

§ 1

W zarządzeniu nr 52 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 23 października 2006 r. (znak: OM-906-1-125/06) w sprawie ustalenia sposobu sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (WEWNĘTRZNY KODEKS LEŚNY HANDLOWY) punkt 9, § 29, rozdział IX otrzymuje brzmienie:
„Cena ryczałtu transportowo-spedycyjnego na 2008 rok i następne lata oraz ryczałtu w wypadku spedycji na koszt i staraniem nadleśnictw zostanie ustalona oddzielnym trybem na podstawie negocjacji zainteresowanych stron – przed etapem obkładania oferty sprzedaży drewna zapotrzebowaniami na drewno.

§ 2

Naczelnika Wydziału Marketingu i Promocji Produktów Leśnych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych zobowiązuje się do doprowadzenia do umieszczenia bez zbędnej zwłoki na stronie Portalu Leśno-Drzewnego ujednoliconego tekstu zarządzenia nr 52 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 23 października 2006 r. (znak: OM-906-1-125/06) w sprawie ustalenia sposobu sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (WEWNĘTRZNY KODEKS LEŚNY HANDLOWY).

§ 3

Zgodnie z wykazem, o którym mowa w zarządzeniu nr 41 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 4 lipca 2007 r. (znak: OR--013-3/07) w sprawie ustalenia standardowej klasyfikacji haseł służących grupowaniu aktów reglamentacji wewnętrznej dyrektora generalnego Lasów Państwowych – niniejsze zarządzenie należy do grupy aktów reglamentacji wewnętrznej, ujętej pod pozycją 17.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem umieszczenia ujednoliconego tekstu, o którym mowa w § 2, na stronie Portalu Leśno-Drzewnego.

DYREKTOR GENERALNY

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Andrzej Matysiak

Przypisy:

1. Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r.; w § 6 Statutu Lasów Państwowych ustanowiono, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych dyrektor generalny LP wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

2. W § 8, ust. 1, pkt 5 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe określono, że „Dyrektor generalny LP ustala w szczególności (...) zasady sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe....”.