Zarządzenie nr 41/2007

28.06.2016
Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (Przypis 1), zwanego dalej statutem, w wykonaniu zadania ogólnego dyrektora generalnego Lasów Państwowych – określonego w art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. 05.45.435, zm.: 05.157.1315; 05.167.1399; 05175.1460; 05.175.1462; 06.227.1658; 06.245.1775), a także zadań szczegółowych dyrektora generalnego Lasów Państwowych, przywołanych w § 8, ust. 1, pkt 1 i pkt 6 statutu (Przypis 2) – zarządzam, co następuje.

§ 1

Na potrzeby grupowania aktów reglamentacji wewnętrznej dyrektora generalnego Lasów Państwowych, dokonywanego w ramach ich upubliczniania z użyciem techniki intranetowej oraz internetowej, wprowadzam do stosowania wykaz haseł, stanowiący załącznik nr 1.

§ 2

1. Zgodnie z wykazem, o którym mowa w § 1, niniejsze zarządzenie należy zaliczyć do grupy aktów reglamentacji wewnętrznej, ujętej w załączniku nr 1 pod pozycją 1 d), drugie tiret.

2. Każdy akt reglamentacji wewnętrznej dyrektora generalnego Lasów Państwowych stanowiony po wejściu niniejszego zarządzenia w życie, powinien zawierać odniesienie do pozycji wykazu, o którym mowa w § 1.

§ 3

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Andrzej Matysiak

Przypisy:

1. Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. W § 6 Statutu Lasów Państwowych ustanowiono, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także w wykonaniu innych przepisów prawnych - dyrektor generalny LP wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych. Przepis § 6 Statutu Lasów Państwowych jest jedyną podstawą (delegacją) do wydawania przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych zarządzeń oraz podejmowania decyzji zarządczych.

2. Powołane przepisy prawa stanowią, że:

a) „Lasami Państwowymi kieruje dyrektor generalny LP przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych” (art.33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach),

b) „Dyrektor Generalny ustala (...) szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki leśnej w lasach zarządzanych przez Lasy Państwowe” (§ 8, ust. 1, pkt 1 Statutu), przy czym należy mieć na względzie, że zgodnie z przepisami właściwymi w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, gospodarka leśna obejmuje działalność gospodarczą w ramach gospodarki leśnej oraz działalność pomocniczą w stosunku do działalności gospodarczej, na którą składają się zarówno usługi wewnętrzne, jak i działalność zarządcza; niniejsze zarządzenie ustala szczegółowe zasady działalności zarządczej w obszarze zarządzania informacjami; w przepisach regulujących gospodarkę finansową w Lasach Państwowych działalność zarządcza mieści się w zakresie pojęcia działalności administracyjnej;

c) „Dyrektor generalny LP ustala (...) system informacyjny Lasów Państwowych, z wyłączeniem zakładów” (§ 8, ust. 1, pkt 6 Statutu).