Decyzja nr 90/2007

28.06.2016
Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (Przypis 1), zwanego dalej statutem, w wykonaniu zadania dyrektora generalnego Lasów Państwowych, określonego w art. 33, ust. 3, pkt 6 ustawy z 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. 05.45.435, z późn. zm.) (Przypis 2), biorąc pod uwagę przepis art. 4, pkt 3, lit. e prawa zamówień publicznych ( Dz. U. 06. 164.1163, z późn. zm.) (Przypis 3), postanawiam, co następuje.

§1

1. Niniejsza decyzja odnosi się do prac naukowo-badawczych, przewidzianych w roku 2008 do sfinansowania przez fundusz leśny (Przypis 4).

2. Wykaz prac, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

§2

1. Wybór wykonawców prac naukowo-badawczych, o których mowa w § 1, nastąpi w trybie konkursu ofert, składanych przez zainteresowane osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne.

2. Oferty, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać następujące informacje:

1) zarys przewidywanej metodyki pracy badawczej (maksimum 5 stron maszynopisu);

2) szczegółowy zakres i harmonogram prac (w rozbiciu na lata i kwartały) w planowanym okresie realizacji danej pracy
naukowo-badawczej;

3) kalkulację kosztów (ogółem, w tym na poszczególne lata) w planowanym okresie realizacji danego tematu;

4) informację o planowanym zakupie aparatury specjalnej (badawczej), niezbędnej do realizacji danego tematu;

5) informację o dorobku naukowym oferenta w danej dziedzinie badawczej.

3. Konkurs ofert odbędzie się z uwzględnieniem niżej wymienionych kryteriów:

1) profesjonalizm oraz kompleksowość proponowanych rozwiązań metodycznych (waga kryterium 0,2);

2) dorobek naukowy oferenta (waga kryterium 0,1);

3) wysokość planowanych kosztów (waga kryterium 0,3);

4) przydatność dla praktyki leśnej planowanych do uzyskania wyników badań (waga kryterium 0,4).

4. Spełnienie poszczególnych kryteriów w ramach każdej z prac naukowo-badawczych, ujętych w załączniku nr 1, będzie oceniane w skali dziesięciopunktowej, przy czym w odniesieniu do kryterium, o którym mowa w ust. 3, pkt. 3.:

1) 10 punktów będzie przypisane do oferty o najmniejszej wysokości planowanych kosztów;

2) 0 punktów będzie przypisane do oferty o największych planowanych kosztach realizacji pracy;

3) przypisanie punktów ocennych do pozostałych ofert będzie następowało według reguły proporcjonalności.

5. W ramach poszczególnych prac naukowo-badawczych każda oferta, spełniająca wymagania formalne (termin wpływu, identyfikacja oferenta, oświadczenie oferenta o niezaleganiu z wywiązywania się z obowiązków publiczno-prawnych), zostanie objęta oceną syntetyczną, będącą sumą iloczynów: „ocena punktowa danego kryterium razy waga przywiązana do danego kryterium”.

6. Z przeprowadzonego wyboru ofert zostanie sporządzony protokół, obejmujący:

1) oceny analityczne (tj. oceny poszczególnych kryteriów) oraz ocenę syntetyczną każdej oferty z podziałem na poszczególne prace naukowo-badawcze oraz uszeregowaniem według malejącej wartości oceny syntetycznej oferty;

2) projekt decyzji, o której mowa w § 3.

§ 3

Ustalenie ostatecznej listy prac naukowo-badawczych oraz wykonawców tych prac będzie przedmiotem decyzji dyrektora
generalnego Lasów Państwowych, zamieszczanej wraz protokołem, o którym mowa w § 2, ust. 6 na stronie internetowej Lasów Państwowych.

§ 4

1. W celu stworzenia możliwości złożenia ofert przez wszystkich zainteresowanych potencjalnych wykonawców prac naukowo-badawczych, pełna treść niniejszej decyzji – staraniem wydziału, o którym mowa w ust. 3 – zostanie zamieszczona na stronie internetowej Lasów Państwowych.

2. Niezależnie od czynności, o której mowa w ust. 1, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych wyśle do wybranych jednostek naukowo-badawczych wykaz prac badawczych, zawarty w załączniku nr 1, wraz z zaproszeniem do złożenia ofert na ich realizację.

3. Wykaz jednostek naukowo-badawczych, o których mowa w ust. 2, przygotuje Wydział Organizacji i Strategii Rozwoju Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, w porozumieniu z zainteresowanymi komórkami merytorycznymi Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

§ 5

Do zespołowego wykonania czynności, o których mowa w § 2 – pod przewodnictwem dr. inż. Ryszarda Kapuścińskiego zastępcy dyrektora generalnego Lasów Państwowych do spraw gospodarki leśnej – zobowiązuję pracowników Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych zajmujących następujące stanowiska pracy:

1) głównego analityka Lasów Państwowych,

2) naczelnika Wydziału Organizacji i Strategii Rozwoju,

3) naczelnika Wydziału Gospodarki Leśnej,

4) naczelnika Wydziału Ochrony Lasu,

5) naczelnika Wydziału Urządzania Lasu,

6) naczelnika Wydziału Marketingu i Promocji Produktów Leśnych,

7) naczelnika Wydziału Geoinformatyki,

8) kierownika Zespołu do spraw Zamówień Publicznych.

§ 6

1. Oferty, w kopertach uniemożliwiających identyfikację oferenta, należy kierować do kierownika Zespołu do spraw Zamówień Publicznych.

2. Termin składania ofert upływa 31 grudnia 2007 r.

3. Publiczne otwarcie ofert z udziałem osób wymienionych w § 5 i ich przyjęcie do dalszego procedowania nastąpi 3 stycznia 2008 r., o godz. 1000 w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (sala nr 478c).

4. Termin sporządzenia protokołu, o którym mowa w § 2, ust. 6, upływa 31 stycznia 2008 roku.

§ 7

Zgodnie z wykazem, o którym mowa w zarządzeniu nr 41 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 4 lipca 2007 r. (znak:OR-013-3/07) w sprawie ustalenia standardowej klasyfikacji haseł, służących grupowaniu aktów reglamentacji wewnętrznej dyrektora generalnego Lasów Państwowych, niniejsza decyzja należy do grupy aktów reglamentacji wewnętrznej, ujętych pod pozycjami 9, drugie tiret oraz 13d) tego wykazu.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej decyzji wymagają formy pisemnej, z odpowiednim uwzględnieniem § 4.

§ 9

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Andrzej Matysiak

Przypisy:

1. Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. W § 6 Statutu Lasów Państwowych ustanowiono, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także w wykonaniu innych przepisów prawnych – dyrektor generalny Lasów Państwowych wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych. Przepis § 6 Statutu Lasów Państwowych stanowi jedyną podstawę (delegację) do wydawania przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych zarządzeń oraz podejmowania decyzji zarządczych.

2. W powołanym przepisie ustanowiono, że „Dyrektor generalny LP (…) inicjuje, popiera i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań”.

3. W powołanym przepisie ustanowiono, że ustawy – prawo zamówień publicznych „nie stosuje się do (…) zamówień, których przedmiotem są (…) usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, z wyjątkiem usług w całości opłacanych przez zamawiającego, zamawianych w celu prowadzenia jego własnej działalności, których rezultaty stanowią wyłącznie jego własność”. Zacytowany przepis jest tu właściwy z tego względu, że rezultaty badań zamawianych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, zgodnie ze standardem ujmowanym w umowach zawieranych na wykonanie prac badawczych ze środków funduszu leśnego, są stawiane do wykorzystania oraz stają się własnością szerokiego kręgu beneficjentów, w tym jednostek naukowych działających w obszarze leśnictwa i ochrony przyrody, szkół wyższych oraz innych podmiotów gospodarki narodowej, którym rezultaty te okazują się potrzebne w ich działalności.

4. Art. 58, ust. 2, pkt 2 ustawy z 28 września 1991 roku o lasach stanowi, że środki „funduszu leśnego mogą być przeznaczone (…) na (…) badania naukowe.